Ponuka

Základná škola Holubyho 15, Piešťany

Š T A TÚ T   Š K O L Y

I. Č A S Ť

Úvodné ustanovenia

1.Základná škola, Holubyho 15, Piešťany/ďalej len škola/ je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva v Piešťanoch. Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku základného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Okresný úrad v Piešťanoch s účinnosťou od 1.1.1998, podľa zákona NR SR č.222/1996 Z.z. o organizácii miestnej správy, zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a zákona NR SR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

Táto zriaďovacia listina je doplnená Dodatkom č.1 zo dňa 1.7.2002 vydaného Mestom Piešťany pod číslom RŠKaŠ/3/02  s účinnosťou od 1.7.2002 v zmysle §4 ods.1 a 2 zákona SNR č.542/1990 Zb. o štátnej správe a samospráve v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,  prechádza zriaďovateľská funkcia školy na Mesto Piešťany, Námestie SNP č.3, 921 45 Piešťany/ďalej len zriaďovateľ/.

Ďalej je zriaďovacia listina doplnená o Dodatok č.2 schválený MsZ mesta Piešťany 13.4.2007. Podľa ustanovenia §22 ods. 2 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je doplnená o nasledovné náležitosti:

Výchovno- vyučovací jazyk: slovenský

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia zriadená Mestom Piešťany

Súčasti školy:

Zariadenia školského stravovania:

Školská jedáleň s kuchyňou Holubyho 15, Piešťany

Školský klub detí Holubyho 15, Piešťany

Určenie času, na ktorý sa škola zriaďuje: Doba neurčitá

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.

Školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku, výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

2.Škola na základe zriaďovacej listiny a jej dodatkov vystupuje a koná vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

3.Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 36080349

4.Od 1.7.2002 podľa §4 ods.1 a 2 zákona 542/1990 v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Piešťany.

 

II. Č A S Ť

Úlohy a poslanie školy  

Škola poskytuje základné vzdelanie v územnom obvode zriaďovateľa. Zabezpečuje v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu/ďalej len ŠVP/ a podľa Školského vzdelávacieho programu/ďalej len ŠkVP/ rozumovú výchovu zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie a poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu, umožňuje aj náboženskú výchovu a športovú prípravu.

Škola pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax.

Úlohy školy v oblasti ekonomického a materiálno- technického zabezpečenia 

 1. Škola je ako rozpočtová organizácia mesta Piešťany napojená svojim rozpočtom na rozpočet mesta a hospodári s ním v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Efektívne využíva finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom a určených na zabezpečenie činnosti školy a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom, ku ktorému má právo správy v súlade so zákonom č.130/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
 3. Vytvára jednotlivým úsekom školy a zamestnancom potrebné materiálne a technické podmienky.
 4. Vo svojej pôsobnosti zabezpečuje škola starostlivosť o existujúci fond budov a školských zariadení, využíva investičné prostriedky na skvalitnenie výchovy, vzdelávania a prevádzky.
 5. Zostavuje rozpočet školy, sleduje dodržiavanie rozpočtovej skladby a čerpanie finančných prostriedkov.
 6. Rozpočet školy, na základe jej požiadaviek, vyčleňuje zriaďovateľ zo svojho rozpočtu. Škola svoju hospodársku činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie jej úloh a poslania. Rozpočet školy je zriaďovateľom schvaľovaný a kontrolovaný.

Úlohy školy v sociálnej oblasti

Sociálna starostlivosť o zamestnancov školy je zabezpečená v zmysle „Zákonníka práce“,  „Kolektívnej zmluvy“ a to po dohode s príslušnou OO OZ PŠaV pri škole, tvorbou a čerpaním sociálneho fondu.

Úlohy školy v pracovno- právnej a mzdovej oblasti  

1.Spracúva a vedie agendu všetkých zamestnancov školy, osobitne agendu súvisiacu s menovaním   zástupcov riaditeľa a ostatných vedúcich zamestnancov.

2.Vykonáva administratívno- technické práce v rozsahu stanovenom zriaďovateľom a podľa Organizačného poriadku školy.

3.Voči zamestnancom si plní úlohy vyplývajúce z pracovno- právneho vzťahu v zmysle platných predpisov a podľa uzavretej Kolektívnej zmluvy.

4.Poskytuje právne služby.

Úlohy školy v oblasti informačnej činnosti

1.Zabezpečuje zhromažďovanie informácii, spracováva ich a uskutočňuje ich prenos, podľa rozhodnutia a pokynu MŠVVaŠ  SR v rámci Jednotného informačného systému na určenom území.

2.Škola poskytuje informácie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, školského zákona/register detí a žiakov/, a podľa ďalších platných právnych predpisov len na základe písomnej žiadosti.

3.Škola má svoju aktualizovanú web stránku, pravidelne informuje rodičov žiakov, verejnosť o výsledkoch práce, o jej úspechoch a ďalšom napredovaní.

III.ČASŤ   

Spolupráca školy s ďalšími subjektmi

 1.Škola, v súlade so zákonom č.596/2003 Zb. o štátnej správe školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, ostatnými platnými zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracuje s inými orgánmi a organizáciami v otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

2.Škola predkladá Rade školy  na vyjadrenie a zriaďovateľovi na schválenie najmä:

-  návrhy na počty prijímaných žiakov.

-  návrh Školského vzdelávacieho programu a Výchovného programu.

-  správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

   podľa § 14 ods.5 písm. e).  

-  správu o výsledkoch hospodárenia školy.

-  návrh rozpočtu.

-  informáciu o pedagogicko- organizačnom a materiálnom- technickom

   zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu. 

-  návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.  

-  koncepčný  zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a

   každoročne jeho vyhodnotenie.

IV.Č A S Ť

Riadenie školy a jej organizácia

R i a d i t e ľ   š k o l y

 1. Riaditeľ ako štatutárny orgán školy je menovaný a odvolaný zriaďovateľom   školy a to na návrh Rady školy, ak to zákon neumožňuje inak.
 2. Riaditeľ školy menuje a odvoláva zástupcov riaditeľa a vedúceho zariadenia školského stravovania podľa zákona o verejnej službe a zákona o školskej správe a školskej samospráve, ak to zákon neumožňuje inak. Rozdeľuje úväzky pedagogických zamestnancov, určuje triednictvo, stanovuje pracovnú náplň administratívnym a nepedagogickým zamestnancom.
 3. Riaditeľa školy ako štatutárneho zástupcu školy zastupuje v čase neprítomnosti jeho prvý zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň.

Po r a d n é   o r g á n y   r i a d i t e ľ a

Riaditeľ školy môže pre zabezpečenie a koordináciu činnosti školy v jednotlivých oblastiach a otázkach pôsobnosti zriadiť poradné orgány riaditeľa, vydať pre nich organizačné pokyny a navrhnúť spôsob ich vymenovania.

Poradnými orgánmi riaditeľa sú:

 1. Gremiálna rada riaditeľa školy, ktorá je zložená z vedúcich zamestnancov školy a podľa potreby a rozhodnutia riaditeľa školy ekonóm- personalista, hospodár školy. Schádza sa podľa plánu porád, ktorý je súčasťou ročného plánu práce školy. Túto radu zvoláva riaditeľ a môže byť na ňu prizvaný aj člen Rady školy.
 2. Rodičovská rada školy je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo zástupcov rodičov za jednotlivé triedy. Schádza sa pravidelne štvrťročne alebo podľa potreby.
 3. Pedagogická rada školy je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy. Na svojich stretnutiach, pravidelne štvrťročne alebo podľa potreby,  prijíma a predkladá výchovno- vyučovacie výsledky za príslušné klasifikačné obdobie. Pedagogickej rady sa zúčastňuje aj školský psychológ  
 4. Ďalšími poradnými orgánmi riaditeľa sú: Metodické združenia, Predmetové komisie, Výchovný poradca, Školský psychológ a iné.

Riaditeľovi školy predkladajú návrhy z príslušných oblastí ich pôsobnosti na riešenie, vylepšenie a zabezpečenie činnosti školy a výchovno- vyučovacieho procesu.

Z a m e s t n a n c i    š k o l y  

V škole pracujú učitelia, vychovávatelia, administratívni zamestnanci, nepedagogickí a odborní zamestnanci a ďalší. Rozsah ich povinností a vymedzenie ich práv a zodpovednosti stanovuje Pracovný poriadok školy, ktorý je v súlade so „Zákonníkom práce“. Pracovné a právne vzťahy sa riadia všeobecne platnými a  záväznými právnymi predpismi. Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov stanovuje riaditeľ školy vo vnútornom mzdovom predpise.

 

V. Č A S Ť   

Organizačná štruktúra školy :

   riaditeľ

zástupcovia riaditeľa               vedúci školskej        ekonóm školy        hospodár

 pre I.stupeň                 pre II.stupeň               jedálne     

ved. MZ predmetov    ved. PK predmetov     hlavná kuchárka                      kurič-záhradník                 

ved. MZ ŠKD              triedni učitelia           pomocné kuchárky                     školník- údržbár             

triedni učitelia             učitelia                                                                           upratovačky

učitelia                        učitelia základného

vychovávateľky          plaveckého výcviku           

koordinátori                výchovný poradca

špecialisti                    školský psychológ

asistent učiteľa           asistent učiteľa

                                    koordinátori

                                    špecialisti  

   

Štatút školy môže byť doplnený so zmenami formou dodatkov.

Účinnosť:

tento štatút školy nadobúda účinnosť od 01.07.2009    

 

...................................................

riaditeľ školy  Mgr. Vilém Vrba

   

Dodatok č.1 k  Štatútu školy

 

Na základe Dodatku č.3 k Zriaďovacej listine z 19.03.2010 sa text mení nasledovne :

Súčasti školy sa z textu „Zariadenia školského stravovania: Školská kuchyňa Holubyho 15, Piešťany, Školská jedáleň Holubyho 15, Piešťany, vypúšťa text: Školská kuchyňa Holubyho 15, Piešťany

 

V Piešťanoch 20.03.2010      

.........................................................

riaditeľ školy, Mgr. Vilém Vrba

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria