Ponuka

Štatút žiackej školskej rady.

 

Štatút Žiackej školskej rady pri Základnej škole, Holubyho 15, Piešťany.

 

Preambula

 

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Názov: Žiacka školská rada/ďalej len ŽSR/

 2. Adresa sídla: Základná škola, ul. Holubyho 15, 921 01 Piešťany

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
  a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

 2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy.

 3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

 4. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.

 5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

 6. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov
  do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

 

 

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. ŽŠR má 17 členov, piatich zvolených zástupcov z 5 až 9 ročníka školy. viď Príloha 1

 2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.

 3. V každej triede 5 až 9 ročníka sa zvolia dvaja zástupcovia tajným hlasovaním a v 9 ročníku budú zvolení traja zástupcovia. Všetci zvolení budú priamo aj členmi ŽŠR pre daný školský rok.

 4. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

 5. Predsedom pre šk. r. 2017/2018 bol zvolený Adam Kinzel z VIII.A triedy, podpredsedom bol zvolený Gabriel Ilončiak z IX.A triedy a zapisovateľkou bola zvolená Alexandra Kinzlová z V.B triedy.

 6. Z každej voľby je spracovaná zápisnica.

 7. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.

 8. Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽŠR.

 9. Na začiatku každého školského roku sa podľa podmienok školy volí nová ŽŠR.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

 1. Člen má právo:

 1. voliť a byť volený,

 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,

 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
  a slobodne sa k nim vyjadrovať,

 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,

 5. predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.

Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.

 1. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 2. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda ŽŠR riadi a koordinuje činnosť ŽSR.

 2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.

 

 

Článok VII.

Hospodárenie žiackej školskej rady

 1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť po dohode s riaditeľom školy z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

 2. ŽŠR nemá vlastný majetok.

 3. ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

 

Článok VIII.

ŽŠR zasadá v určený deň v prvý týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. Koordinátorom pre činnosť ŽSR je školský psychológ. Činnosť, zloženie a Štatút ŽSR sú zverejnené na webovej stránke školy.

 

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 18.01.2018 a od toho dňa nadobúda účinnosť, môže by ť zmenený alebo doplnený len po prekovaní a schválení ŽSR. So Štatútom ŽSR sú oboznámení všetci zamestnanci školy.

 

 

Dátum 18.01.2018 podľa zápisnice na ktorej bol Štatút ŽŠR prerokovaný a odsúhlasený

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria