Ponuka

Škola

História školy

Dejiny školy sa začali písať v roku 1962, keď sa 1.1.1962 Jedenásťročná stredná škola v Piešťanoch rozdelila na IV. Základnú deväťročnú školu a  Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Obidve školy boli pod spoločným vedením. Riaditeľom oboch škôl bol Ladislav Kumprecht a zástupcovia Róbert Benda a Ján Valapka. ZDŠ mala 24 tried, ktoré sa nachádzali v budove na Námestí SNP č. 3. Vyučovalo sa na dve smeny.

V ďalšom školskom roku 1962/1963 bol riaditeľom školy menovaný Ján Chlapík a zástupcom Anton Archel. Od 16.4. 1963 časť učiteľov zo IV. ZDŠ bolo presunutých do novoutvorenej V. ZDŠ, ktorá v tom čase začala svoje pôsobenie v novopostavených budovách na Holubyho ulici. V školskom roku 1963/1964 bol za riaditeľa vymenovaný Emil Zahoranský, ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku 1971. Vyučovalo sa stále na dve smeny, pretože škola ešte stále nemala vlastné priestory. Bola umiestnená na prízemí a 1. poschodí budovy dnešného gymnázia. V tomto školskom roku bola zriadená aj školská družina s dvoma oddeleniami a vedúcou vychovávateľkou Martou Sasinovou. Tento školský rok bol mimoriadny tým, že vtedajšie Ministerstvo školstva v spolupráci s Československým zväzom telesnej výchovy zriadilo na našej škole experimentálnu plaveckú triedu pre nadaných žiakov 6. ročníka. Do tejto triedy bolo prijatých 30 pohybovo nadaných žiakov, vybraných zo všetkých piešťanských škôl, ktorí spĺňali aj predpoklad mať priemerný prospech do 1,6. Pod vedením trénera Ladislava Berlanského sa začala systematická príprava talentovaných žiakov s upraveným učebným plánom.

 Škola začala dosahovať veľmi dobré výsledky aj v iných športoch, napríklad vo futbale, hádzanej, v ľahkej atletike, v stolnom tenise i v šachoch. Na škole pôsobil niekoľko rokov aj spevácky súbor pod vedením učiteľa Róberta Stipanitza a súbor dosiahol významné úspechy v rámci kraja. V školskom roku 1964/1965 pribudla ďalšia experimentálna plavecká trieda pod vedením výborného športovca, bývalého olympijskeho reprezentanta Ladislava Bačíka.

Školský rok 1965/1966 priniesol ďalšie významné zmeny. Škola sa zo svojich pôvodných priestorov presunula do objektov na Holubyho ulici, kde už v tom čase existovala V. ZDŠ, a tak obe školy začali nový školský rok v spoločných priestoroch. Naši žiaci dosahovali významné športové úspechy v hádzanej, basketbale, vo futbale, ale najmä v plávaní. Žiaci – Igor Vestenický, Imrich Gürsching, Katka Krištofíková boli vyhlásení za najúspešnejších športovcov Piešťan v roku 1965. V tomto školskom roku na podnet učiteľa Štefana Estera sa začal budovať školský športový areál. Tvorila ho bežecká dráha, rozbeh a doskočisko pre skok ďaleký, rozbeh pre hod oštepom, vrhovisko pre hod guľou a univerzálne ihrisko. Väčšinu prác vykonali na tomto diele žiaci a ich rodičia. Pomohli tak vytvoriť ešte lepšie podmienky pre rozvoj športu na našej škole.

Školský rok 1966/1967 bol pre školu významný tým, že od 1.6.1967 IV. ZDŠ natrvalo získala a osamostatnila sa v školských priestoroch na Holubyho ulici a V. ZDŠ sa presťahovala do novovybudovanej 18-triednej základnej školy na sídlisku Prednádražie. Dokončený bol aj športový areál, ktorý slúži žiakom dodnes. Okrem športovej činnosti žiaci rozvíjali svoje schopnosti a talent aj v iných činnostiach. Pracovali v prírodovedných krúžkoch, zúčastňovali sa výtvarných súťaží a vynikajúce úspechy dosahovali aj v rámci podujatí organizovaných pionierskou skupinou. V školskom roku 1967/1968 po definitívnom odchode V. ZDŠ z priestorov na Holubyho ulici sme konečne mohli začať jednosmenné vyučovanie na 2. stupni.

Žiaci školy aj naďalej dokazovali svojimi úspechmi, že patríme k najlepším v oblasti športu. Darilo sa nám úspešne reprezentovať školu aj na recitačných súťažiach v slovenskom i v ruskom jazyku. V roku 1975 sa do nácviku na Československú spartakiádu zapojilo 312 žiakov školy a 30 žiaci vystupovali aj v Prahe na Strahove. Pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa navštívil školu čestný občan Piešťan, veliteľ Sovietskej armády, ktorá oslobodila Piešťany v roku 1945, M. U. Petrosjan. Svojou návštevou poctili školu aj iné osobnosti verejného, kultúrneho a športového života, napríklad v roku 1975 to bola návšteva významných československých tenisových reprezentantov Kodeša a Zedníka. Žiaci sa na besedách stretli aj s mnohými spisovateľmi, básnikmi, hrdinami bojov v SNP a ľuďmi, ktorí svojim životom a prácou sa mohli stať vzorom pre mladých.

Vo vedení školy sa vystriedali viacerí riaditelia a ich zástupcovia. Noví učitelia prichádzali, iní odchádzali. Niektorí po mnohoročnej poctivej práci na zaslúžený odpočinok, no boli aj takí, ktorých životnú púť prerušila smrť. To boli veru smutné okamihy pre učiteľov, ktorí stratili svojich kolegov, ale tiež pre žiakov boli takéto náhle odchody učiteľov bolestivé. Škola, žiaľ zažila aj situácie, kedy sme stratili aj svojich žiakov. Bolo to v roku 1977, kedy dvaja chlapci , žiaci 8. ročníka pri tragickej dopravnej nehode prišli o život.

V roku 1978 nastáva zmena v pomenovaní školy na „Základnú školu, Holubyho ulica, Piešťany“. V školskom roku 1980/1981 sme sa konečne dočkali toho, že bolo zavedené jednosmenné vyučovanie vo všetkých ročníkoch a bol päťdňový pracovný týždeň. V nasledujúcich rokoch si škola žila svojim pravidelným pokojným životom. Naďalej súčasťou pedagogického zboru boli učitelia plávania, ktorých sa v 50-ročnej histórii školy vystriedalo niekoľko. Vďaka nim sa mnoho detí nielen našej školy, ale v rámci celého okresu naučilo plávať na hodinách základného plaveckého výcviku, ktorý sa organizoval na kúpalisku „EVA“.

 V 80.- 90. rokoch sú žiaci školy stále tí najlepší v oblasti športu. V rôznych druhoch športov získavajú na súťažiach popredné umiestnenia. Vo svojej mimoškolskej činnosti pracujú v rôznych záujmových krúžkoch, sú úspešní aj vo vedomostných súťažiach a máme tu aj spevácke a výtvarné talenty. V roku 1985 bolo na škole založené Školské športové stredisko plávania s trénerkou Zorou Babuškovou a v roku 1987/1988 sú trénermi plávania páni Vilém Vrba a Pavol Berlanský.

Školský rok 1990/1991 priniesol ďalšie zmeny na pozícii riaditeľa školy. Milana Janeka vystriedal Štefan Ester, dlhoročný učiteľ telesnej výchovy na našej škole. S jeho menom sa spájajú mnohé športové úspechy našich žiakov. Svedomitá a poctivá práca bola vždy zmyslom jeho života. O to viac nás všetkých mrzelo, že už v nasledujúcom školskom roku nás navždy opustil a riaditeľkou školy sa vstala prvýkrát žena – pani Mária Bartovicová.

16.1.1991 sa vytvorila Rada školy, čo znamenalo spätosť rodiny, školy a verejnosti, aby tak škola ešte viac rešpektovala záujmy a potreby detí a rodiny. Žiaci sa začali ako povinný predmet učiť cudzie jazyky, angličtinu a nemčinu. V školskom roku 1993/1994 bola prvýkrát zavedená výučba etickej výchovy v alternácii s náboženskou výchovou. Plavecké výcviky detí museli byť od tohto školského roku finančne hradené rodičmi, takže záujem o plavecký výcvik poklesol. K 1.1.1998 škola získala právnu subjektivitu. V školskom roku 2000/2001 škola spoľahlivo funguje aj napriek zložitej finančnej situácii. Úroveň vedomostí žiakov a ich pohybová kultúra nás prostredníctvom súťaží stavia do čela škôl v rámci mesta i okresu. Dobrá úroveň školy sa potvrdila i pri zápise žiakov do 1. ročníka. Kým iné školy zápasili s nedostatkom žiakov, my sme sa sťažovať na nezáujem nemohli.

V školskom roku 2005/2006 začala pracovať na škole školská psychologička PhDr. Zuzana Táborská. Mnohé výchovné problémy so žiakmi sa tak mohli riešiť priamo pod jej odborným vedením. Zriadená bola aj relaxačná miestnosť, ktorá slúži pre učiteľov i žiakov. Keďže na jednotlivých pavilónoch školy sa už začal prejavovať zub času, v tomto školskom roku sa uskutočnila komplexná rekonštrukcia striech, vymaľovala sa telocvičňa a niekoľko tried. V rekonštrukcii sa pokračovalo aj v ďalších rokoch. Zriadili sa nové učebne, rekonštruovala sa podlaha v telocvični, bola vytvorená multimediálna učebňa, vystavalo sa viacúčelové ihrisko a dočkali sme sa aj nového jazykového laboratória.

Rekonštrukcia bola dokončená v školskom roku 2010/2011 a týkala sa výmeny okien, vstupných dverí, rekonštrukciou prešla i školská kuchyňa, bola zriadená učebňa biológie, fyziky a chémie. Škola dostala nový vzhľad aj zvonku. Farebné zateplené fasády jednotlivých pavilónov všetkých potešili a dávali na známosť, že dobrá vec sa podarila. Peniaze získané z európskych štrukturálnych fondov boli dobre investované. Škola tak dostala k svojmu jubileu – 50. výročiu založenia nádherný darček.

To je teda história. A čo bude nasledovať ? Aká budúcnosť školu čaká? Dúfajme, že škola bude aj naďalej plniť svoje poslanie. Pripraví do života ďalšie generácie detí, ktoré na svoju školu budú hrdé a vždy budú na ňu spomínať iba v dobrom.

 

Za uplynulých 50 rokov pôsobili na škole títo pedagogickí a výchovní pracovníci :

Riaditelia školy: Zástupcovia riaditeľa školy:

Ladislav Kumprecht od 1.1. 1962 Róbert Benda
Ján Valapka

Ján Chlapík 1962 – 1963 Anton Archel

Emil Zahoranský 1963 – 1971 Anton Archel
Emil Pavlík

Imrich Guliš 1971 – 1973 Emil Pavlík
Milan Janek
Anna Dršková
Georgína Koštialová

Milan Janek 1973 – 1990 Georgína Koštialová
Mária Barančíková
Anna Dršková
Vladimír Doležálek
Štefan Ester
Edita Macegová

Štefan Ester 1990 – 1991 Milan Janek
Edita Macegová
Mária Bartovicová

Mária Bartovicová 1991 – 2004 Zdena Uhliariková
Edita Macegová
Valéria Šútorová
Angelika Bezáková
Helena Kopecká

Helena Kopecká 2004 – 2009 Angelika Bezáková
Oľga Chudíková

Vilém Vrba 2009 – 2019 Elena Kubániová
Ladislava Gregoričková

Pedagogickí a výchovní pracovníci :

Chlapík Ján
Archel Anton
Balšanová Viera
Hricišák Štefan
Matuláková Štefánia
Petrušková Mária
Pleško Rudolf
Pokojná Anastázia
Schottert Imrich
Smolková Margita
Stipanitz Róbert
Szöke Ľudovít
Škarba Štefan
Turčeková Viera
Zaťková Zora
Blahová Mária
Dúbravcová Margita
Hroncová Zuzana
Chalupka Ján
Chalupková Vilma
Javorská Mária
Mattošová Mária
Murínová Jolana
Svítková Viera
Zacharová Melánia
Ondrušová Jozefína
Zahoranský Emil
Košnár Vlastislav
Hausková Viera
Ester Štefan
Šabová Iva
Samuhelová Štefánia
Sklenárová-Janáčková Emília
Repíková Anna
Lehutová Eva
Matuská Lýdia
Zelenayová Irena
Majerníková Marta
Ondrášiková Helena
Vavrová Felicita
Horňáková Margita
Uhliariková Zdena
Grúňová-Sládečková Marianna
Koštialová Georgína
Májovská Mária
Mancová Jarmila
Podmaková Mária
Michalovčík Michal
Hulman Bernard
Lehutová Pavla
Žideková Milina
Fabianová Jana
Ščevko Milan
Benková Elena
Štefková Pavla
Ondrašíková Magda
Lutterová Elena
Archelová Helena
Dršková Anna
Kumprechtová-Hudcovičová Alena
Ondrašík Peter
Ondrášiková Bohumila
Palíková-Ištvanovičová Emília
Ilčíková Edita
Szabová Dáša
Michalovčíková Edita
Lehotayová Jolana
Sasinová Marta
Macegová Edita
Zachejová Margita
Berta Jozef
Janek Milan
Jedlička Jozef
Marenčíková Ľubica
Manasová Margita
Golierová Jarmila
Kubová Edita
Barančíková Mária
Sládeček Ján
Pročková Katarína
Gráczová Edita
Chudíková Oľga
Šútorová Valéria
Kollárová Adeleida
Dudová Kristína
Eliáš Michal
Troskovičová Danica
Tureková Jarmila
Pietriková Mária
Doležálek Vladimír
Bartovicová Mária
Zatkalíková Jarmila
Čačíková Edita
Pernická Margita
Ondrášiková Jarmila
Kučerová Božena
Siebertová Emília
Keherová Viola
Benková Eva
Tureková Jarmila
Jakubeková Ružena
Nebenführová Dáša
Benešová Mária
Bezáková Angelika
Janečková Terézia
Oprenčáková Elena
Buková Helena
Malecová Víťazoslava
Gajdošíková Štefánia
Klimová Alica
Hašanová Oľga
Látková Lýdia
Krupová Elena
Smatanová Pavlína
Klčová Ľubica
Mádelová Mária
Zemánková Helena
Gardonová Kvetoslava
Hagarová Emília
Primorcová Tatiana
Juricová Darina
Gallová Jarmila
Kubániová Elena
Záhorová Silvia
Švíková-Hinerová Monika
Vavrová Renáta
Mikesková Viera
Blažeková Milena
Hrušovská Oľga
Kostková Mária
Manasová Monika
Makovičová Dáša
Berlanská Agneša
Babčanová Helena
Lehutová Jana
Buntová Božena
Figurová Božena
Lipková Ivana
Mazáková Marta
Tarnócyová Ľudmila
Semanová Bernardína
Kertész Ľubomír
Slaná Oľga
Koša Michal
Szöke Ľudovít
Hudcovičová Marta
Číž Igor
Hanic Andrej
Spáčilová-Gajdošová Denisa
Hudcovičová Beáta
Kopecká Helena
Zsolnayová Anna
Vavrová Oľga
Macová-Jurgová Michaela
Drahovský Alexander
Ručkay Mário
Žlnayová Gabriela
Gregoričková Ladislava
Baková Ingrid
Štancová Karin
Šmídová Eva
Kalnová Silvia
Štefanková Andrea
Mikešová Bibiána
Borovská Zuzana
Banasová Lucia
Majtánová Ľubica
Hluchová Eva
Uličný Rudolf
Ondrejková Dana
Sokolová Eva
Gajderus Ladislav
Rotáková Mária
Madunická Andrea
Straková Erika
Marová Martina
Bartovic Marek
Korec Ján
Čomajová Radka
Kráľová Anna
Rašková Xénia
Sýkorová Zuzana
Neupauerová Mária
Šinská Jaroslava
Matúš Pavol
Belesová Eva
Bábska Vanda
Jankech Martin
Pikusová Silvia
Hríbiková Ivana
Calpašová Eva
Bačkorová Eva
Matúšová Zuzana
Hromadová Eva
Krajčírová Zuzana
Dugátová Katarína
Bartková Zuzana
Babincová-Korcová Silvia
Čičmanská Stanislava
Zahurančíková Vlasta
Vrba Vilém
Žideková Zlata
Gažová Ľubica
Užíková Ľubica
Hajšelová Jana
Lacková Petra

Učitelia a tréneri plávania :

Kunic Daniel
Berlanský Ladislav
Bačík Ladislav
Babušková Zora
Lohnický Peter
Wagner Jozef
Švorc Slavomír
Vrba Vilém
Berlanský Pavol
Sulíková Ľudmila
Žitňanská Martina

Školský psychológ :
PhDr. Táborská Zuzana

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria