Ponuka

Organizačný poriadok

OBSAH

Prvá časť Všeobecná časť

Čl.1 Základné ustanovenia

Čl. 2 Organizačné členenie

Čl. 3 Organizačná štruktúra

Čl. 4 Stupne riadenia a ich oprávnenia

Čl. 5 Riaditeľ školy

Čl. 6 Zástupca riaditeľa pre I. a II. stupeň

Čl. 7 Hospodárka školy

Čl. 8 Vedúci školskej jedálne

Čl. 9 Poradné orgány

Čl. 10 Vnútorné predpisy

Čl. 11 Vzťahy Základnej školy k vybraným subjektom

Čl. 12 Zastupovanie

Čl. 13 Odovzdávanie a preberanie funkcii

Druhá časť Osobitná časť

Čl. 14 Organizačné jednotky a zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa

Tretia časť Záverečné ustanovenia

Čl. 15 Zrušovacie ustanovenia

Čl. 16 Účinnosť organizačného poriadku

Príloha č.1 Organizačná schéma

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÁ ČASŤ

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Základná škola Holubyho 15, Piešťany/ďalej len škola/ je podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon/ rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Mestom Piešťany/ďalej len zriaďovateľ/ napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly zriaďovateľa. Cieľom školy je bezplatne zabezpečovať primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

 2. Organizačný poriadok školy/ďalej len organizačný poriadok/ je základným vnútorným predpisom školy.

 3. Škola podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon o výkone práce vo verejnom záujme/, Zákona z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ďalej len zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch/ a zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/ďalej len zákon o odmeňovaní/ plní úlohu zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom školy, ktorí vykonávajú prácu podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme ako aj ďalším zamestnancom školy, ktorí nevykonávajú práce podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

 4. Organizačný poriadok, ktorý je v súlade so Štatútom školy/ďalej len škola/, ustanovuje vnútorné organizačné členenie a organizačnú štruktúru školy, stupne riadenia a ich oprávnenia, oprávnenia riaditeľa školy, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných jednotiek školy a rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov školy pri výkone práce vo verejnom záujme.

 5. Vedúcimi zamestnancami školy pre účely tohto organizačného poriadku sa rozumejú vedúci zamestnanci podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme a zákone o odmeňovaní.

Čl.2

Organizačné členenie školy

Škola sa člení takto:

 1. riaditeľstvo školy

 2. úsek primárneho vzdelávania, 1-4. ročník

 3. úsek nižšieho stredného vzdelávania, 5-9. ročník

 4. Školský klub detí- súčasť školy/ďalej len ŠKD/

 5. Školská jedáleň s kuchyňou- súčasť školy /ďalej len ŠJ/

 6. Výchovné poradenstvo

 7. Poradenstvo školskej psychológie

 8. Prevádzkový úsek

 

Čl.3

 

Organizačná štruktúra školy

 1. riaditeľ školy

 2. zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie a pre ŠKD

 3. zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie, pre asistentov učiteľa a pre základný plavecký výcvik/ďalej len ZPV/

 4. výchovné a kariérové poradenstvo/ďalej len VP, KP/

 5. školský psychológ

 6. vedúci školskej jedálne

 7. ekonóm, personalista školy

 8. hospodár školy

 

Čl. 4

Stupne riadenia školy

V škole sa uplatňuje dvojstupňové riadenie. Vedúcimi zamestnancami školy sú:

 1. riaditeľ školy

 2. zástupcovia riaditeľa

 3. vedúca školskej jedálne

 4. vedúca prevádzkového úseku

 

Čl. 5

Riaditeľ školy

 

 1. Riaditeľ školy je štatutárnym orgánom školy. Riadi činnosť vo vnútri školy a zastupuje školu navonok.

 2. Riaditeľ

 

 1. riadi

  1. zástupcov riaditeľa pre I. a II. stupeň

  2. výchovného poradcu

  3. školského psychológa

  4. vedúceho školskej jedálne

  5. ekonóma, personalistu školy

  6. vedúcu prevádzkového úseku

 

 1. schvaľuje

 1. materiály predkladané zriaďovateľovi a Rade školy

 2. plán práce školy, plány poradných orgánov, výchovného poradcu, školského psychológa

 3. návrh rozpočtu

 4. personálnu a mzdovú politiku školy

 5. rozdelenie mzdových prostriedkov určených na odmeny a osobné príplatky

 6. vznik, zmenu a skončenie pracovného pomeru zamestnancov pri výkone práve vo verejnom záujme a ostatných zamestnancov školy

 7. plány spolupráce s vybratými subjektmi

 8. organizačné a riadiace akty školy

 9. plán kontrolnej činnosti školy

 10. správu o výchovno- vyučovacích výsledkoch, vyhodnocovacie správy

 11. správu o hospodárení s finančnými prostriedkami školy

 12. ročnú účtovnú uzávierku

 13. zmluvy a dohody uzatvárané so školou

 14. obsahovú náplň internetovej stránky školy

 

 1. rozhoduje o

všetkých činnostiach školy:

 1. umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu

 2. individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí

 3. vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu

 4. individuálnom vzdelávaní žiaka

 5. určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení

 6. povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy

 7. povolení vykonať komisionálnu skúšku

 8. uložení výchovných opatrení

 9. povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky

 10. oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí

 11. oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy

 12. dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka

 13. odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka

 14. vykonaní inventarizácie majetku v správe školy

 15. čerpaní dovoleniek zamestnancov školy

 16. služobných cestách zamestnancov školy

 17. o úväzkoch a náplniach práce všetkých zamestnancov školy

 18. organizačnej štruktúre školy

 

 

 

 1. ustanovuje a odvoláva

zástupcu riaditeľa pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie

 1. predsedov inventarizačných komisii, skúšobných komisii a ďalších podľa interných predpisov

 2. školského psychológa

 3. výchovného a kariérového poradcu

 4. vedúcu prevádzkového úseku

 5. vedúceho školskej jedálne

 6. poveruje činnosťou

  1. vedúcich poradných orgánov riaditeľa

  2. koordinátorov

  3. vedúcich Lyžiarskych kurzov, Školy v prírode, cvičení na ochranu človeka a prírody, vedúcich cvičných poplachov

  4. vedúcich kabinetov, zbierok, knižníc, špeciálnych učební, laboratórií, skladov,

  5. vedúcich zdravotných hliadok a hliadok zabezpečujúcich úlohy v čase mimoriadnych situácii

 

 1. predkladá zriaďovateľovi na schválenie

1. návrhy na zmeny v štatúte školy a v zriaďovacej listine

2. plán práce školy a Plán hlavných úloh na príslušné obdobie

3. návrhy na počty prijímaných žiakov

4. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu ŠKD

5. návrh rozpočtu

6. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy

7. prehľad o čerpaní rozpočtu

8. správu o výsledkoch hospodárenia s finančnými prostriedkami školy

9. ročnú účtovnú uzávierku

10. správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach podľa § 14, ods. 5 písm. e), zákona 596/2003 o školskej správe a samospráve

11. informáciu o pedagogicko- organizačnom a materiálno- technickom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu

12. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný na najmenej dva roky, jeho vyhodnotenie

13. nájomné zmluvy za podmienok uvedených v opatreniach a smerniciach zriaďovateľa

 

 1. predkladá Rade školy na vyjadrenie

  1. správu o výchovno- vyučovacej činnosti, jej výsledkoch

  2. návrh školského vzdelávacieho programu/učebného plánu/ a výchovného programu ŠKD

  3. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky

 

 1. vydáva

  1. organizačné a riadiace akty v pôsobnosti školy

 

i) určuje

 1. štruktúru kariérových pozícií v škole

 2. rozdelenie tried, využitie odborných učební, laboratórii a telocvične

 3. úväzky pre učiteľ podľa ich kvalifikácie a odbornosti, triednictvo

 4. oblasť a rozsah v prípade zastupovania povereného zamestnanca

 5. platy a odmeny zamestnancom školy

 6. na základe pracovnej zmluvy pracovnú náplň zamestnancov

 

 1. zodpovedá za

  1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi

  2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

  3. vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

  4. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy

  5. každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov

  6. úroveň výchovno- vzdelávacej práce školy

  7. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy

  8. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy

  9. proces zabezpečovania verejného obstarávania v škole

prijatie opatrení a odporúčaní na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou,

školskou inšpekciou a na odstránenie príčin vzniku

 1. určenie zamestnancov školy zodpovedných za nedostatky a uplatnenie opatrení voči nim

 

 1. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákonov a iných všeobecne záväzných predpisov a podľa príkazov a nariadení zriaďovateľa

 

3. Počas neprítomnosti riaditeľa školy ho zastupuje zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň.

 

Čl.6

Zástupca riaditeľa

1)Zástupcovia riaditeľa zodpovedajú za úsek výchovy- vzdelávania primárneho a nižšieho stredného.

2) Zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie a pre činnosť ŠKD.

a) riadi

1. činnosť I. stupňa, Školského klubu detí/ďalej len ŠKD/ a podieľa sa na zostavovaní ich úloh

a plánov

2. činnosť vedúceho Metodického združenia I. stupňa a vedúceho MZ pri ŠKD /ďalej len MZ/

b) zodpovedá za

1. plnenie úloh I. stupňa a ŠKD, dodržiavanie Školského vzdelávacieho programu a

Výchovného programu ŠKD, vyhodnotenia podľa požiadaviek

2. plynulý chod a priebeh výchovno- vyučovacieho procesu I. stupňa a ŠKD

3. dodržiavanie rozvrhu, učebných plánov, učebných osnov, časovo- tematických plánov, IVVP,

vyučujúcich na I. stupni a výchovných plánov vychovávateliek ŠKD

4. dodržiavanie plánu kontrol, hospitácii, otvorených hodín a činnosti MZ

5. plnenie opatrení a odporúčaní prijatých na nápravu zistených nedostatkov, finančnou

kontrolou, kontrolou zriaďovateľa , školskou inšpekciou, a za odstránenie príčin ich vzniku

6. včasné, úplné a zodpovedajúce odovzdanie podkladov k výplatám sledovanie platových

postupov , nadpočetné a nadlimitné hodiny

7. úroveň výchovy a vzdelávania na I. stupni a v ŠKD, využívanie UP, IKT, didaktických

didaktických pomôcok, metódy a formy podľa stanovených cieľov a podmienok školy

8. sledovanie, kontrolu a prípravu podkladov ku zmenám pracovných zmlúv pedagogických

zamestnancov

9. plnenie plánu ďalšieho vzdelávania, odbornú pripravenosť pedagogických zamestnancov

10. dodržiavanie právnych a ostatných predpisov súvisiacich s BOZP a PO,

11. bezodkladné zisťovanie a odstraňovanie príčin pracovných úrazov, školských úrazov , ich

evidenciu a ohlasovaciu povinnosť, opatrenia na odstránenie ich príčin

12. dodržiavanie všetkých ustanovení ZP, Pracovného , Vnútorného a Prevádzkového poriadku školy

a ostatných zákonov, vyhlášok, smerníc, pokynov...školy, zriaďovateľa, MŠ SR

13. správne a včasné vyplňovanie dokumentácie triednych učiteľov, vychovávateliek ŠKD, ďalšej

dokumentácie súvisiacej s výchovno- vyučovacím procesom a podkladov k hláseniam

14. sledovanie, kontrolu a vybavenie prichádzajúcich a odchádzajúcich žiakov školy I. stupňa, ich

evidenciu v systéme

15. organizáciu školských, mimoškolských podujatí a akcii

c) rozhoduje o

1. vybavovaní návrhov, podnetov, opatreniach vo vecnej pôsobnosti činnosti I. stupňa a ŠKD

d) zabezpečuje

1. spracovanie rozvrhu školy a tried, vyučujúcich, vychovávateliek podľa stanovených úväzkov

2. prípravu, rozdelenie dokumentácie a podkladov pre triednych učiteľov, vychovávateľky a

ostatných vyučujúcich I. stupňa

3. rozpis a kontrolu dozorov počas prestávok, na obede a počas ďalších školských a

mimoškolských aktivít

4. a operatívne určuje zastupovanie a suplovanie chýbajúcich pedagogických zamestnancov I.

stupňa

5. plnenie výchovných a vzdelávacích cieľov v plnom rozsahu a odbornú starostlivosť vo

všetkých vyučovacích predmetoch na I. stupni a v ŠKD

6. spoluprácu I. stupňa a ŠKD so školským psychológom

7. hospitačnú, kontrolnú a riadiacu činnosť

8. podmienky pre ochranu zdraviu, bezpečnosť žiakov a pedagogických zamestnancov I. stupňa

a /ŠKD

9. podmienky pre kariérový rast, odbornú pripravenosť a rozvoj pozitívnych schopností vyučujúcich

I. stupňa a vychovávateliek

10. podmienky pre dosiahnutie pozitívnej klímy v kolektíve, dosiahnutie pozitivizácie práce všetkých

pracovníkov zúčastnených na výchove a vzdelávaní na I. stupni a v ŠKD

11. spoluprácu a prepojenosť spolupráce s vyučujúcimi II. stupňa a ostatnými pracovníkmi školy

12. spracovanie podkladov, štatistiky a výkazov týkajúcich sa I. stupňa a ŠKD

13. podkladov pre pravidelné hodnotenie výsledkov práce pedagogických zamestnancov I. stupňa,

ŠKD a vedúcich MZ

14. v spolupráci s ekonómkou: - spracovanie podkladov k výplatám

- preskúmanie a uplatnenie kvalifikačných predpokladov

prijímaných pedagogických pracovníkov

- kontroluje platové výmery učiteľov I. stupňa a vychovávateliek

- sleduje platové postupy pedagogických pracovníkov

- pripraviť podklady na pridelenie nadpočetných resp. nadlimitných

hodín pedagogických zamestnancov I. stupňa aŠKD

15. podmienky na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa práce, pracovno- právnych

vzťahov, výchovy a vzdelávania na I. stupni a v ŠKD

16. vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa svojej náplne práce a

podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

17. spoluprácu s vybranými subjektmi ako Rada rodičov, Rada školy, RZ/triedy/ pri škole, MÚ,

referát školstva, MKSS, múzea, ....SAŠŠ, CVČ...školy...zriaďovateľ...MŠ SR...

18. informácie pre zvyšovanie odbornosti, podporu kariérového rastu, zvyšovanie kvalifikácie,...,

a sprístupnenie týchto informácii pre všetkých pedagogických zamestnancov školy

e) predkladá riaditeľovi školy potrebnú dokumentáciu, písomnosti na schválenie, ďalej predkladá

návrhy na zmeny alebo doplnenie zabezpečenia činnosti I. stupňa a ŠKD

f) kontroluje všetkých vyučujúcich na I. stupni, vychovávateľky ŠKD, vedúcich MZ

 

g) určuje zastupovanie a suplovanie chýbajúcich pedagogických zamestnancov a ich dozory

na I. stupni a v ŠKD, po dohode so zamestnancom čerpanie dovoleniek a NV

 

3) Zástupca riaditeľa pre nižšie stredné vzdelávanie.

Zástupca riaditeľa pre II. stupeň vykonáva funkciu riaditeľa v čase jeho neprítomnosti

a) riadi

1. činnosť II. stupňa, Základného plaveckého výcviku a podieľa sa na zostavovaní ich úloh

a plánov

2. činnosť vedúcich Predmetových komisii/ďalej len PK/, koordinátorov programov a projektov

školy

b) zodpovedá za

1. plnenie úloh II. stupňa, ZVP, dodržiavanie Školského vzdelávacieho programu, rozvrhu,

učebných plánov, osnov, časovo- tématických plánov, IVVP plánov pre žiakov so ŠVVP

2. plynulý priebeh výchovy a vyučovania na II. stupni, ZVP

3. dodržiavanie plánu kontrol, hospitácii, otvorených hodín a činnosti PK, koordinátorov

4. plnenie opatrení a odporúčaní prijatých na nápravu zistených nedostatkov, finančnou

kontrolou, kontrolou od zriaďovateľa a školskou inšpekciou, a za odstránenie príčin

ich vzniku

5. včasné a zodpovedajúce odovzdanie podkladov k výplatám, sledovanie platových

postupov, nadpočetné a nadlimitné hodiny

6. evidenciu zastupovania a suplovania, a z toho plynúcich nárokov pedagogických zamestnancov

7. sledovanie, kontrolu a prípravu podkladov ku zmenám pracovných zmlúv vyučujúcich na

II. stupni a ZVP

8. plnenie plánu ďalšieho vzdelávania, odbornú pripravenosť pedagogických zamestancov

9. dodržiavanie právnych a ostatných predpisov súvisiacich s BOZP, PO žiakov a zamestnancov

školy

10. bezodkladné zisťovanie a odstraňovanie príčin vzniku pracovných, školských úrazov, ich

evidenciu a ohlasovaciu povinnosť, a uplatnenie prijatých opatrení na odstránenie príčin

11. dodržiavanie ZP/“zákonník práce“/, Pracovného, Vnútorného a Prevádzkového poriadku školy

a ostatných zákonov, vyhlášok, smerníc, pokynov,...školy, zriaďovateľa, MŠ SR

12. dodržiavanie predpisov o hodnotení a klasifikácii žiakov základných škôl

13. správne a včasné vyplňovanie dokumentácie tried, vysvedčení, ďalšej dokumentácie

súvisiacej s výchovou a vzdelávaním na základných školách, hlásení a podkladov k hláseniam

14. evidenciu novoprijatých a odchádzajúcich žiakov z II. stupňa /ich evidenciu v systéme/

15. organizáciu školských a mimoškolských podujatí a akcii

16. úroveň výchovy a vzdelávania na II. stupni, ZVP, využívanie UP, IKT, didaktickej techniky,

metódy a formy podľa stanovených cieľov a podmienok školy

 

c) rozhoduje o

1. vybavovaní podnetov, návrhov, vo vecnej pôsobnosti činnosti II. stupňa školy a ZVP

d) zabezpečuje

1. spracovanie rozvrhu školy a tried, vyučujúcich, trénerov ZVP, podľa stanovených úväzkov

2. prípravu, rozdelenie dokumentácie a podkladov pre triednych učiteľov, trénerky ZPV a ostatných

vyučujúcich II. stupňa

3. rozpis a kontrolu dozorov počas prestávok, na obede a počas ďalších školských a mimoškolských

aktivít školy

4. a operatívne zabezpečuje zastupovanie a suplovanie chýbajúcich pedagogických zamestnancov,

vyučujúcich II. stupňa a trénerov

5. plnenie výchovných a vzdelávacích cieľov v plnom rozsahu odbornú starostlivosť vo všetkých

vyučovacích predmetoch na II. stupni a ZPV

6. spoluprácu II. stupňa s výchovným poradcom a školským psychológom

7. realizáciu, vyhodnotenie hospitačnej, kontrolnej a riadiacej činnosti na II. stupni

8. podmienky pre ochranu zdravia a bezpečnosť žiakov a pedagogických zamestnancov II. stupňa,

ZPV

9. podmienky pre kariérový rast, zvyšovanie odbornej pripravenosti a rozvoj pozitívnych schopností

vyučujúcich II. stupňa, ZPV

10.podmienky pre dosiahnutie pozitívnej klímy v kolektíve, dosiahnutie pozitivizácie práce všetkých

pracovníkov zúčastnených na výchove a vzdelávaní na II. stupni a ZPV

11.spoluprácu a prepojenosť spolupráce s vyučujúcimi I. stupňa, ŠKD a ostatnými pracovníkmi školy

12.spracovanie podkladov, štatistiky a výkazov týkajúcich sa II. stupňa a ZPV

13.podkladov pre pravidelné hodnotenie výsledkov práce pedagogických zamestnancov II. stupňa,

a vedúcich MZ

14.v spolupráci s ekonómkou školy: -spracovanie podkladov k výplatám

-preskúmanie a uplatnenie kvalifikačných predpokladov

prijímaných pedagogických pracovníkov

-kontroluje platové výmery učiteľov II. stupňa, trénerov ZPV

-sleduje platové postupy vyučujúcich II. stupňa, ZPV

-prípravu podkladov na pridelenie nadpočetných a nadlimitných

hodín vyučujúcich II. stupňa, ZPV

 

15.podmienky na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa práce, pracovno- právnych

vzťahov, výchovy a vzdelávania na II. stupni a ZPV

16.plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa svojej náplne a podľa

Pokynov priameho nadriadeného zamestnanca

17.spoluprácu s vybranými subjektmi ako sú Rada školy, Rada rodičov, RZ/triedy/ pri škole, MÚ,

referát školstva, MKSS, múzea....SAŠŠ,CVČ...školy...zriaďovateľ, školská inšpekcia, CPP...

MŠ SR, MPC Bratislava,...

18.informácie a ich sprístupnenie pre všetkých pedagogických zamestnancov školy, za účelom

zvyšovania kvalifikácie, odbornosti, na podporu kariérového rastu, ....

 

e) predkladá riaditeľovi školy potrebnú dokumentáciu, písomnosti na schválenie, ďalej predkladá

návrhy, zmeny, pripomienky alebo doplnenia na zabezpečenie činnosti II. stupňa, ZPV

f) kontroluje všetkých vyučujúcich na II. stupni, vedúcich PK a trénerov ZPV

g) určuje zastupovanie a suplovanie chýbajúcich pedagogických zamestnancov na vyučovacie

hodiny a dozory na II. stupni a v ZPV, po dohode so zamestnancom čerpanie dovoleniek a NV

Čl.7

Hospodárka školy

a) riadi prevádzkový úsek

1. Školník - údržbár

2. Kurič – záhradník

3. Upratovačky

b) Zodpovedá za hospodársko-prevádzkové záležitosti školy a to najmä:

 1. za plynulú prevádzku školy v plnom rozsahu

 2. za dodržiavanie Prevádzkového poriadku školy a príslušnej platnej legislatívy

 3. koordináciu a prideľovanie prác svojim podriadeným

 4. za evidenciu školského majetku v správe školy

 5. v spolupráci s riaditeľom školy za prideľovanie zodpovednosti za majetok v správe školy

 6. za výber a nákup materiálnych prostriedkov zabezpečujúcich prevádzku školy a to podľa zákona a podľa interných smerníc školy

 7. zodpovedá za vedenie pokladnice a vedie evidenciu cenín

 8. vykonáva kontrolu cestovných výdavkov a zabezpečuje ich agendu a likvidáciu

 9. zodpovedá za vedenie ústredného inventára školy

 10. zodpovedá za prípravu podkladov k vyraďovaniu a likvidácii prebytočného a neupotrebiteľného majetku

 11. za dodržiavanie BOZP a PO na svojom úseku.

 

c) Kontroluje, zabezpečuje najmä:

- vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty školy - registratúrny denník,

- predkladá na podpis riaditeľovi školy písomnosti určené na expedíciu mimo organizácie,

- vedie evidenciu a kontroluje plnenie úloh zadaných riaditeľom školy,

- kontroluje evidenciu dochádzky, dovoleniek, u nepedagogických zamestnancov,

- zabezpečuje vstupnú inštruktáž pracovníkov v oblasti BOZP,PO

- dozerá na riadenie hospodárenie s majetkom školy a zvereným majetkom,

- zabezpečuje vybavenie školy základným vnútorným vybavením,

- zabezpečuje dodávky školských, kancelárskych a čistiacich potrieb,

- eviduje faktúry v knihe faktúr, kontroluje ich správnosť

- vedie evidenciu OPP,

- kontroluje dodávateľské práce, kvalitu prác a zabezpečuje ich kontrolu,

-vykonáva finančnú kontrolu v pokladnici,

- vystavuje objednávku školských učebníc, dozerá na ich správnu distribúciu,

- vedie sklad školských učebníc a evidenciu kariet šk. učebníc

- zabezpečuje podklady pre inventarizáciu podľa vyhlášky o inventarizácii hospodárskych prostriedkov,

- sleduje úroveň materiálno-technického vybavenia kabinetov a jeho využívanie,

- vykonáva prieskum trhu, cenové ponuky podľa platných predpisov

- zabezpečuje archiváciu a skartáciu písomností podľa skartačného a archivačného poriadku,

- eviduje žiakov v hmotnej núdzi a vypláca im HN na školské potreby,

- vykonáva evidenciu žiakov s nárokom na dopravné podľa obvodov,

- vypracuje žiadosť a vyúčtovanie podľa ňou vypracovaného výpočtového listu, cestovné náhrady, pracovné odevy,

-vo svojej činnosti dbá na dodržiavanie platných predpisov, legislatívy a interných predpisov školy.

d) rozhoduje o vybavovaní podnetov a návrhov vo vecnej pôsobnosti prevádzky školy.

e) predkladá riaditeľovi potrebnú dokumentáciu a písomnosti na schválenie, ďalej návrhy, pripomienky

zmeny alebo doplnenia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti školy.

f) po konzultácii s odborníkmi môže určiť pracovné postupy s prihliadnutím na dodržiavanie BOZP a PO.

Plní ďalšie úlohy, príkazy a nariadenia riaditeľa školy.

 

Čl.8

Vedúci školskej jedálne zodpovedá za činnosť Školskej jedálne a úroveň školského stravovania na

Základnej škole Holubyho 15, Piešťany

a) riadi

1. činnosť, prevádzku Školskej jedálne/ŠJ/

2. prácu a činnosti hlavného kuchára, pomocných kuchárok a pomocných síl v kuchyni

b) zodpovedá za

1. dodržiavanie platnej legislatívy v školskom stravovaní týkajúcich sa Školskej jedálne ako

súčasti Základnej školy/Školský zákon, Vyhláška o Základnej škole, zákon o školských

zariadeniach, Metodický pokyn pre oblasť školského stravovania, a ďalšie zákony, vyhlášky,

predpisy, kódexy, požiadavky, výnosy...o hygiene, normách, potravinách, prípustných hodnotách,

výživových dávkach, pitnej vode, ochrane zdravia a bezpečnosti, o odpadoch, dotáciach,

overovaní meradiel váh, financovaní, výnosoch daní z príjmu, príspevku žiakov a zamestnancov..

2. aktualizáciu, sledovanie zmien legislatívy z bodu 1.

3. plynulý chod zariadenia, bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v ŠJ a všetkých stravníkov

4. dodržiavanie prevádzkového poriadku ŠJ a jeho aktualizáciu

5. poriadok a hygienu ŠJ

6. za zverený majetok školy, jeho ochranu pred poškodením, krádežou

7. hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na činnosť a prevádzku ŠJ

8. normovanie, dávky, prípravu, technológiu a kvalitu stravy

9. pravidiel a zákonov vyplývajúcich z pozície vedúceho zamestnanca vo verejnej správe

10.pozitívnu klímu pracoviska a v ŠJ

11.spoluprácu ŠJ s ostatnými úsekmi školy a s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov

 

c) rozhoduje o vybavovaní podnetov a návrhov vo vecnej pôsobnosti ŠJ

d) zabezpečuje

1. prípravu, výdaj, konzumáciu zdravých jedál a nápojov pre stravníkov počas ich pobytu v škole

2. v prípade záujmu prevádzku ŠJ i v čase prázdnin

3. odporúčané výživové dávky, materiálno- spotrebné normy a receptúry podľa vekových kategórii

s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre územnú oblasť, podľa zásad pre

zostavovanie jedálnych lístkov a podľa finančných podmienok na nákup potravín

4. v prípade žiadostí prípravu diétnych jedál/podľa posúdenia ošetrujúceho lekára/ podľa osobitných

materiálno- spotrebných noriem a receptúr vydaných MŠ SR

5. podľa požiadaviek prípravu jedál a nápojov pre ďalšie výdajné školské jedálne

6. nákup potravín podľa finančných pásiem zverejnených na internetovej stránke/alebo inak/ MŠ SR

7. časový harmonogram výdaja jedál/ďalej len jedlo/ pre deti a žiakov

8. pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál

9. celospoločenské programy podpory zdravia

10. ak je možnosť spôsob prevádzkovania školského bufetu a iných foriem ambulantného predaja

11. hygienický režim a určenie sanitácie počas školských prázdnin

12. spôsob likvidácie odpadu

13. materiálno- spotrebné normy pre školské stravovanie, receptúry pre diétne stravovanie a

receptúry podľa charakteristiky územnej oblasti/región/

14. správnu výrobnú prax podľa stanovených zásad

15. odber vzoriek z hotových jedál, ich uchovanie a vedenie ich dokumentácie

16. dokumentáciu ŠJ, podľa Vyhlášky MŠ SR o zariadení školského stravovania, §7ods.1písm. b)až t)

17. spoluprácu s ekonómkou a hospodárkou školy

e)predkladá riaditeľovi potrebnú dokumentáciu a písomnosti na schválenie, ďalej návrhy, pripomienky

zmeny alebo doplnenia na zabezpečenie činnosti ŠJ

f) kontroluje všetkých pracovníkov školskej jedálne, kvalitu jedál a nápojov, receptúry, výdaj a

konzumáciu stravy

g) určuje postupy, technológie výroby jedál, spôsob podávania jedál a nápojov, rozpis stravovania

podľa rozvrhu hodín školy a jednotlivých tried

Plní ďalšie príkazy a nariadenia riaditeľa školy.

 

Čl. 9

Poradné orgány riaditeľa ako poradné orgány riaditeľa školy metodicky usmerňujú, koordinujú

činnosť výchovy a vzdelávania, napomáhajú viesť a usmerňovať pedagogických zamestnancov. Podieľajú sa na zostavovaní ŠkVP, zamerania a programu školy. Pomáhajú žiakom, deťom a  rodičom v úzkej spolupráci s Radou rodičov, Rodičovským združením, Metodickým centrom, Centrami výchovného poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi. Ich činnosť riadia a usmerňujú riaditeľ a jeho zástupcovia.

P e d a g o g i c k á r a d a  je zložená zo všetkých pedagogických zamestnancov školy, vrátane školského psychológa. Schádza sa podľa plánu pravidelne podľa termínov klasifikácie za I.,  III. štvrťrok,  za I.,  II. polrok a za účelom schválenia učebných plánov, Školského vzdelávacieho programu, výchovno- vyučovacích výsledkov, výsledkov komisionálnych, opravných skúšok, Vyhodnocovacej správy za príslušné obdobie a pod. Osobitne sa schádza pri významných príležitostiach ako je Deň učiteľov a pod.  pri ukončení príslušného školského roka a v mimoriadnych prípadoch potrebných na odsúhlasenie a schválenie podľa požiadaviek školy.

Metodické združenie/MZ/

Vedením MZ je poverený pedagogický zamestnanec. Členmi MZ I. stupňa a MZ ŠKD sú pedagogickí zamestnanci vyučujúci na I. stupni a vychovávatelia ŠKD

MZ

a) zabezpečuje

1. metodickú spoluprácu medzi jednotlivými vyučujúcimi a triednymi učiteľmi na I.stupni, ŠKD spoluprácu jednotlivých oddelení

2. metodicky usmerňuje prácu pedagogických zamestnancov

3. schválenie plánu práce MZ, jeho priebežné doplňovanie a vyhodnotenie

4. spoločné riešenia otázok zabezpečovania výchovno- vyučovacieho procesu, uskutočňujú vzájomné hospitácie a podľa plánu práce a dohody otvorené hodiny

5. organizáciu a účasť žiakov na súťažiach, výstavách, podujatiach organizovaných školou alebo iným subjektom

6. starostlivosť o priestory I. stupňa a ŠKD, jeho estetiku, výzdobu, nástenky a o okolie budovy I. stupňa

7. kontrolu, dodržanie plánov, osnov ŠkVP a jeho zmeny

8. vzájomnú spoluprácu I. a II.stupňa, prechod žiakov z I.stupňa na II./4-5 ročník/

9. organizáciu a bezpečnosť výchovno- vyučovacieho procesu, dodržiavanie školou vydaných poriadkov a smerníc

10.prácu triednych učiteľov, vedúcich jednotlivých oddelení ŠKD

b) predkladá

1. zástupcovi riaditeľa pre I. stupeň plány práce, vyhodnotenia, návrhy, pripomienky a podklady súvisiace s činnosťou I. stupňa a ŠKD

2. riaditeľovi školy, dokumenty na schválenie

3. Pedagogickej rade zmeny, návrhy, pripomienky týkajúce sa programu, zamerania školy a zmien v ŠkVP

c) vedúci MZ má právo kontroly vyučujúcich na I. stupni a vychovávateliek ŠKD, a to v spolupráci so zástupcom riaditeľa pre I. stupeň

Predmetové komisie/PK/

V škole sú zriadené PK podľa príbuznosti vyučovaných predmetov, sú to:

PK Slovenský jazyk a literatúra

PK Matematika, Fyzika, Informatika

PK Dejepis, Geografia, Chémia, Biológia

PK Cudzie jazyky- AJ, NEJ, RUJ

PK Telesná a športová výchova

PK výchovných predmetov/ ETV, NAV, OBN, HUV, VYU, TECH, SEE, THD, VYV/

Vedením PK je poverený pedagogický zamestnanec a členmi sú vyučujúci jednotlivých predmetov na II. stupni a učiteľky ZPV.

a) zabezpečuje

1. metodickú spoluprácu medzi jednotlivými vyučujúcimi II. stupňa a spoluprácu s pedagogickými zamestnancami I. stupňa, ŠKD

2. plnenie učebných plánov, osnov, plánov zo ŠkVP a ich dodržiavanie

3. hospitačnú činnosť v rámci PK a hospitácie navzájom, otvorené hodiny

4. schválenie, doplňovanie a vyhodnotenie plánu práce za príslušné obdobie

5. spoločné riešenia otázok zabezpečenia výchovno- vyučovacieho procesu na II. stupni, ZPV

6. organizáciu, účasť na súťažiach, podujatiach organizovaných školou alebo iným subjektom

7. starostlivosť o priestory,. objekty a budovy, v ktorých sa uskutočňuje vyučovanie II. stupňa/triedy, chodby, soc. zariadenia, telocvičňa, ihriská, atletická dráha..../, ich estetiku, výzdobu, nástenky...

8. organizáciu a bezpečnosť výchovno- vyučovacieho procesu, dodržiavanie školou vydaných poriadkov a smerníc

9. prácu triednych učiteľov

b) predkladá

1. zástupcovi riaditeľa pre II. stupeň plány práce, vyhodnotenia, návrhy, pripomienky, zmeny a podklady súvisiace s činnosťou II. stupňa

2. riaditeľovi školy, všetky dokumenty na schválenie

3. Pedagogickej rade vyhodnotenia, návrhy, pripomienky a zmeny týkajúce sa činnosti II. stupňa, programu, zamerania školy a ŠkVP školy

4. vedúci PK má právo kontroly vyučujúcich na II. stupni, ZPV a to v spolupráci so zástupcom riaditeľa pre II. stupeň

Výchovný poradca

Funkciu výchovného poradcu vykonáva na škole pedagogický zamestnanec na základe jeho kvalifikácie, odbornosti a to s úľavou v povinnom úväzku vyučovacích hodín.

a) zodpovedá za

1. dodržiavanie platnej legislatívy

2. presnosť poskytovaných údajov pre ŠVS Piešťany, zachovanie mlčanlivosti v zmysle platnej legislatívy, bezpečnosť uloženia osobných údajov

3. úroveň poskytovania služieb žiakom, rodičom a zákonným zástupcom

4. včasné informácie pre rodičov, zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách

b) zabezpečuje

1. poradenstvo pri riešení osobnostných , vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí a kariérového poradenstva pre žiakov ukončujúcich základné vzdelanie poskytované školou

2. v prípade potreby, sprostredkovanie deťom, žiakom školy a ich zákonným zástupcom, rodičom, pedagogické, psychologické, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby

3. úzku spoluprácu s triednymi učiteľmi školy, so školským psychológom, špeciálnym pedagógom a odbornými poradenskými zariadeniami

4. v oblasti odborno- metodickej, spoluprácu s poradenskými zariadeniami podľa územnej pôsobnosti

5. aktívnu účasť na poradách s príslušnými informáciami

c) predkladá

riaditeľovi školy:

1. dokumenty na schválenie

2. pripomienky, návrhy a podnety smerujúce k vylepšeniu, zefektívneniu práce a k riešeniu úloh

3. štatistické a iné podklady

4. plán práce, koncepciu pre príslušné obdobie

Plní ostatné príkazy a nariadenia svojho zástupcu riaditeľa školy a od riaditeľa školy.

Školský psychológ

a) zodpovedá za

1. samostatnú odbornú liečebno- výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o žiakov školy s narušeným psychosociálnym vývinom alebo s inými špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami

2. za špeciálno-pedagogickú diagnostiku a s tým spojené výchovné poradenstvo

3. určenie preventívnych a diagnostických postupov jednotlivých prípadov

4.za prevenciu, návrhy a plnenie prijatých opatrení na odstránenie výchovných problémov v rámci školy ako celku a u jednotlivých žiakov

5.plnenie programu proti agresivite a šikanovaniu

b) zabezpečuje

vo vzťahu ku žiakom školy zabezpečuje:

1. poznávanie osobnosti žiakov školy, ich všeobecné a špeciálne schopnosti, záujmy, postoje, osobnostné vlastnosti, výkonovú motiváciu, úroveň kognitívneho, sociálneho a emocionálneho vývinu, školskú zrelosť a spôsobilosť žiakov školy resp. detí pri zápise do 1. ročníka

2. v spolupráci s učiteľmi, vychovávateľmi školy identifikáciu žiakov nadaných a talentovaných, neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti

3. priame i nepriame intervencie do výchovno- vyučovacieho procesu spojených s návrhmi

4. špeciálne učebné a rozvíjajúce programy, IVVP pri začleňovaní žiakov so špecifikovanými potrebami a žiakov s handicapom

5. identifikáciu žiakov s problémami a poruchami správania a v rámci svojej kompetencie v spolupráci s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi, zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi zabezpečuje tvorbu a realizáciu intervenčných a výchovných programov, IVVP

6. spoluprácu s výchovným poradcom na vypracovaní a realizovaní programu profesionálnej orientácie a voľby povolania resp. ďalšieho vzdelávania, ďalej zabezpečuje diagnostiku žiakov z hľadiska výberu školy, študijného odboru, profesie.....

7. aktívnu účasť a spoluprácu pri tvorba a realizácii programov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie, duševného zdravia a zdravého životného štýlu, sociálnej komunikácie, riešenia psycho-patologockých javov, asertívneho správania, zvládania stresu a záťaže, programov na zvládanie agresivity a šikanovania, ďalej programov na rozvoj osobnosti, medziľudských vzťahov...

8. ďalšie nové informácie na prijateľnej úrovni a v prijateľnej forme

vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom školy zabezpečuje:

1. konzultačnú a informačnú činnosť orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach s ohľadom na optimálny vývin žiakov

2. poradenské služby v oblasti profesijného, kariérového a osobnostného rozvoja

3. pomoc pri riešení psychickej záťaže a stresu s možnosťami ich prekonávania pri výkone práce, ďalej zabezpečuje realizáciu programov a tréningov na rozvíjanie ich sociálnej kompetencie, sociálnych zručností, efektívnemu riešeniu konfliktov a antistresových programov

4. optimalizáciu sociálnej atmosféry a klímy školy, pomoc pri riešení medziľudských vzťahov

vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom školy zabezpečuje:

1. kozultačnú, informačnú poradenskú činnosť

2. pomoc pri riešení problémov psychickej a fyzickej záťaže, stresu a medziľudských vzťahov nielen na pracovisku

3. optimalizáciu sociálnej atmosféry a klímy školy

vo vzťahu k rodičom a zákonným zástupcom žiakov školy zabezpečuje:

1. konzultačnú, informačnú činnosť a poradenskú službu

2. spoluprácu pri nachádzaní a realizovaní optimálnych postupov pre ich deti vo výchove, vzdelávaní,  pri rozhodovaní o voľbe profesie, štúdijného alebo učebného odboru a pre ich ďalší rozvoj celoživotného vzdelávania

vo vzťahu ku škole zabezpečuje:

1. predkladá riaditeľovi školy návrhy a podnety na skvalitňovanie a zefektívňovanie činnosti školy a výchovno- vzdelávacieho procesu, ŠkVP, monitorovania, testov.....

2. aktívnu účasť na projektovaní a realizácii podsystémov, osobnostného rozvoja žiakov a zamestancov školy, profesionálnej orientácie a voľby povolania a ďalšieho vzdelávania žiakov, starostlivosť o nadaných a talentovaných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, partnerského a manželského poradenstva a výchovy k rodičovstvu, profesijného rastu a osobnostného rozvoja učiteľov, rodičovskej a výchovnej pripravenosti rodičov žiakov, personálneho a sociálneho riadenia a organizačného rozvoja školy

3. pre efektívne vykonávanie svojej činnosti sa zúčastňuje výchovno- vyučovacieho procesu, ako pozorovateľ, pedagogických a pracovných porád, porád vedenia školy a na stretnutiach MZ a PK podľa potreby a podľa pokynov riaditeľa školy

vo vzťahu k ďalším inštitúciám zabezpečujúcich starostlivosť o deti a mládež zabezpečuje:

1. konzultačnú a informačnú činnosť

2. poskytovanie výsledkov výskumov, prieskumov a to na základe súhlasu klientov/zákonných zástupcov .../

3. spoluprácu pri riešení problémov súvisiacich s optimalizáciou, programom a zameraním školy

4. na požiadanie a so súhlasom riaditeľa školy môže poskytovať aj iné externé služby

Vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov, príkazov a nariadení riaditeľa školy.

 

Čl.10

Vnútorné predpisy

Škola vydáva na úpravu svojich vnútorných pomerov organizačné a riadiace akty. Organizačným a riadiacim aktom v škola je rozhodnutie riaditeľa školy, ktorým možno vydať :

1. smernicu

2. príkazný list/príkaz riaditeľa školy/

3. pokyn

4. opatrenie

5. štatút

6. predpis

7. poriadky

Čl.11

Vzťahy Základnej školy k vybraným subjektom

1. Škola pri plnení úloh spolupracuje najmä s Radou školy, Radou rodičov a Rodičovským združením, so zriaďovateľom, centrami výchovného poradenstva v územnej pôsobnosti, odborom sociálnych vecí a rodiny, MPC, MŠ SR, CVČ Ahoj, školami v regióne, ZŠ V.Orvište, ZŠ Ostrov, MŠ Valova, MŠ Zavretý Kút, a s ďalšími inštitúciami, ktoré sa podieľajú na plnení úloh školy.

2. Vzťahy k vybraným inštitúciám sú uvedené v Organizačnom poriadku najmä tie, ktoré sa priamo dotýkajú školy.

Čl.12

Zastupovanie

1. Vedúci zamestnanec školy je povinný písomnou formou určiť svojho zástupcu zo zamestnancov vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti a určí rozsah jeho pôsobnosti v čase jeho zastupovania.

2. Zastupovaný i zástupca sú povinní vzájomne sa informovať o stave plnenia úloh, najmä upozorniť na dôležité okolnosti, záväzné povinnosti a stav zabezpečenia úloh/rozpracovanosť/.

3. Zástupca nemôže delegovať svoje oprávnenia zastupovať zastupovaného na zástupcu v druhom rade. Ak zástupca nemôže ďalej zastupovať zastupovaného z dôvodu neprítomnosti alebi iných dôvodov, zastupovaný poverí svojim zastupovaním nového zástupcu podľa ods.1 tohto článku.

Čl.13

Odovzdávanie a preberanie funkcii

1. Pri odovzdávaní a preberaní funkcii vedúceho zamestnanca školy sa vyhotovuje zápis, protokol/preberací protokol a pod./ o stave plnenia úloh, korešpondencie a o rozpracovaní úloh. Vedúci zamestnanec pri odovzdávaní funkcie je povinný odovzdať dokumenty a písomnosti preberajúcemu zamestnancovi. Ak preberajúci zamestnanec nie je určený, preberajúcim zamestnancom je jeho najbližší priamy nadriadený vedúci zamestnanec.

2. Ustanovenie v ods.1 tohto článku platí primerane aj pre odovzdávanie a preberanie funkcii ostatných zamestnancov, u ktorých je vzhľadom k dôležitosti potrebné, alebo ak o tom rozhodne príslušný vedúci zamestnanec, riaditeľ školy.

3. Pri odovzdávaní a preberaní funkcii zamestnancov zodpovedných za hospodárske prostriedky, majetok v správe, finančnú hotovosť, zverený majetok školy, kabinety, sklady, špeciálne učebne, didaktickú a PC techniku sa vykoná mimoriadna inventúra týchto prostriedkov, majetku podľa osobitných predpisov a smerníc školy a zriaďovateľa.

 

DRUHÁ ČASŤ.

Osobitná časť.

Čl.14

Organizačné jednotky a zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa

Organizačné jednotky školy:

1. Výchova a vzdelávanie –primárne vzdelávanie, triedy 1. až 4. ročník

-ŠKD

-nižšie stredné vzdelávanie 5. až 9. ročník

-ZPV

-výchovné a psychologické poradenstvo

 

2. Prevádzka školy -školské stravovanie, ŠJ

-ekonomika, personalistika školy

-hospodárstvo, údržba majetku, kúrenie

 

Zamestnanci školy v priamej pôsobnosti riaditeľa:

1. zástupcovia riaditeľa školy pre I. a II. stupeň

2. Vedúci ŠJ

3. Vedúca prevádzky školy

4. Vedúci MZ, PK, koordinátori

5. Výchovný poradca

6. Školský psychológ

7. Ekonóm, personalista školy

TRETIA ČASŤ.

Záverečné ustanovenia.

Čl.15

Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa predchádzajúci Organizačný poriadok.

Čl.16

Účinnosť Organizačného poriadku

Tento Organizačný poriadok sa zmení, ak dôjde k zásadným zmenám v Štatúte školy alebo zmenám organizačného členenia školy. Riaditeľ školy zabezpečí pravidelnú aktualizáciu tohto organizačného poriadku vydaním jeho úplného znenia v rozsahu zmien a dodatkov vydaných príkazným listom alebo spracovaním nového OP.

Tento Organizačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. septembra 2018

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria