Ponuka

Voľné pracovné miesta

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru asistenta učiteľa od 1.9.2018.

Požadované vzdelanie

 Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
 

Rozsah úväzku 100  %

 

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2018).

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: kontakt@zsholubyho.sk do 24.08.2018.

 

Výberové konanie sa uskutoční od 27.8.2018 do 31.08.2018.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria