Ponuka

Voľné pracovné miesta

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzača o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spravocaním osobných údajov na našom tlačive.

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru učiteľa anglického jazyka na zastupovanie počas PN.

Požadované vzdelanie

Úplné vysokoškolské vzdelanie
• v aprobácii anglický jazyk
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

 

Rozsah úväzku 86,96 % (t. j. 20 vyučovacích hodín)

 

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2018).

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo na stránke školy)

 

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: ladislava.gregorickova@zsholubyho.sk

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.doc

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria