Ponuka

Voľné pracovné miesta

Ak nám zasielate žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, a požadujete, aby sme Vaše osobné údaje evidovali v našej databáze uchádzača o zamestnanie pre prípad uvoľnenia pracovného miesta, môžeme tak urobiť len ak nám zašlete súhlas so spravocaním osobných údajov na našom tlačive.

Riaditeľ Základnej školy, Holubyho 15, 921 01 Piešťany

v súlade s § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa pre druhý stupeň

Základnej školy, Holubyho 15, 921 01 Piešťany.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Iné požiadavky:

 • min. 5 rokov pedagogickej praxe

 • znalosť príslušnej legislatívy

 • ovládanie štátneho jazyka

 • organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti

 • osobnostné a morálne predpoklady

 • bezúhonnosť

 • zdravotná spôsobilosť

 • práca s programom MS Office 365

Prihlášku do výberového konania spolu s

 • overenými dokladmi o splnení kvalifikačných predpokladov,

 • osobným dotazníkom,

 • profesijným životopis

 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti

 • lekárskym potvrdením o zdravotnej spôsobilosti

 • písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru učiteľa pre I. stupeň od 01.09.2022

 

Požadované vzdelanie

VŠ II. stupňa
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo pre I. stupeň,

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
 

Rozsah úväzku 100 %

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov od 915,- € + zvýšenie v závislosti od dĺžky započítanej praxe).

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: kontakt@zsholubyho.sk

 

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru učiteľa matematiky od 01.09.2022.

Požadované vzdelanie

VŠ II. stupňa
• v aprobácii
matematika, fyzika

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
 

Rozsah úväzku 100 %

 

Počet voľných pracovných miest: 1

 

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2020).

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: kontakt@zsholubyho.sk do 25.06.2022.

 

 

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru od 01.09.2022

- kuchárku do kuchyne

Požadované vzdelanie - SOU v odbore kuchár

Rozsah úväzku 100 %

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: stravovanie@zsholubyho.sk do 15.06.2022

 

Základná škola Holubyho 15, Piešťany príjme do pracovného pomeru trénera plávania od 01.09.2022

 

Požadované vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a trénerstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

trénerské skúšky

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
 

Počet voľných pracovných miest: 1

Rozsah úväzku 35 % 13,125 hodín /týždeň

 

Platové podmienky:.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.. (zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verenom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov od 738,50 € + zvýšenie v závislosti od dĺžky započítanej praxe).

 

Zoznam požadovaných dokladov:
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
- motivačný list,
- kópia vysvedčenia a dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti zasielať na adresu Základná škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany alebo na mail: kontakt@zsholubyho.sk do 25.06.2022

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov.doc

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria