Ponuka

Školský poriadok.

Školský poriadok

 

 

 1. Práva žiakov

 

 1. Každé dieťa bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického  alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia  jeho  rodiča, má právo na bezplatné vzdelanie.
 2. Každý  žiak  má  právo  na  vzdelanie  zamerané na  vývoj  jeho  osobnosti,  rozvoj  jeho  talentu,  rozumových a fyzických schopností.
 3. Žiak má právo byť oboznámený s kritériami, podľa  ktorých je  hodnotený. Pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.
 4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo byť hodnotení a klasifikovaní so zohľadnením na ich znevýhodnenie. Týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje znevýhodnenie žiaka, aj v klasifikácii správania žiakov s poruchami aktivity a pozornosti.
 5. Žiak, ktorý je na konci II. polroka klasifikovaný stupňom nedostatočným najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať posledný augustový týždeň pred novým školským rokom opravné skúšky.
 6. Žiak má právo vyjadriť primeraným spôsobom svoj názor v diskusii na vyučovaní, na triednických hodinách.
 7.  Každý žiak má právo na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny.
 8.  Žiak má mať všetky možnosti na hru a zotavenie, ktoré sledujú tie isté zámery ako vzdelávanie.
 9.  Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.
 10.  Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky, knižnicu.
 11.  Majú právo prihlásiť sa do záujmového krúžku, ktorý je organizovaný v škole a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych  a iných aktivít, ktoré organizuje škola.
 12. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského špeciálneho pedagóga.
 13. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, využívania, krutosti a  šikanovania, akejkoľvek formy diskriminácie a  segregácie. Preto treba, aby toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa,  výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu zástupcovia žiaka.
 14.  Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 15.  Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
 16.  Žiak má právo na omyl.
 17.  Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie.
 18.  Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľov aj spolužiakov.
 19.  Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným  spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.
 20.  Žiak má právo na prestávky, ako ich určuje tento  Školský poriadok (ďalej len ŠP).
 21.  Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší výchovno-vyučovací proces, vyučujúcich alebo svojich spolužiakov.

 

 

 

2. Povinnosti žiakov

 

Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je v každej triede a zverejnený na webovej stránke školy.

Začiatok riadneho vyučovania je o 800 (v prípade 0-tej hodiny 700. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové, veľká prestávka nasleduje po druhej vyučovacej hodine a trvá 15 minút.

 

0745 – otvorenie budovy školy pre žiakov, začiatok dozorov na určených miestach

 

Rozpis vyučovacích hodín:

0700- 0745          0.hodina

0800 – 0845         1.hodina

0855 – 0940         2.hodina

0955 – 1040         3.hodina

1050 - 1135          4.hodina

1145 - 1230          5.hodina

1240 - 1325          6.hodina

Obedňajšia prestávka

1355-  1440          7.hodina

 

Školský klub detí a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný prevádzkový poriadok.

 

2.1 Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú tak, aby boli 5 min. pred začiatkom hodiny na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Budova školy sa ráno uzavrie o 800  hod.
 2. Skorší príchod do školy je umožnený žiakom, ktorí majú 0.hodinu alebo navštevujúcim ŠKD alebo podľa dohody a požiadavky zákonného zástupcu. Žiaci do tried vstupujú prezutí do prezúvok.
 3. Neskorší príchod na vyučovanie je žiak povinný vysvetliť a zdokladovať vyučujúcemu.
 4. Z bezpečnostných  dôvodov nie je dovolené v areáli školy sa zdržiavať bez pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejtbordy, kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch pokiaľ im to nepovolí príslušný pedagogický zamestnanec (dopravná výchova, súťaže na bicykloch a pod.).
 5. Ak žiak dochádza do školy na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod. prinesie súhlas od zákonného zástupcu.

 

2.2  Správanie žiakov na vyučovaní

 1. Žiak  prichádza  na  vyučovanie  a  všetky  školské  podujatia  včas,  riadne  pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci,  potrebné  na  hodinu,  si  žiak pripraví cez  prestávku. Rozvrh hodín schválený  riaditeľom  školy  je  zavesený  v  triede a je prístupný žiakom.
 2. Každý  žiak  má  triednym  učiteľom  presne  určené  miesto  v  zasadacom  poriadku, ktoré nesmie  svojvoľne meniť. V odborných, špeciálnych učebniach, dielňach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci. V telocvični a na športovom areáli školy sa žiak riadi pokynmi vyučujúceho.
 3. Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.
 4. Žiak na vyučovaní  sedí  slušne,  pozorne sleduje učiteľov výklad  i odpovede  žiakov,  svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 5. Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie, ak chce odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 6. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod.
 7. Žiak môže opustiť triedu, ihrisko, telocvičňu alebo iné pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 8. Na WC je žiak uvoľnený počas vyučovania len v prípade mimoriadnej nutnosti alebo kvôli zdravotnému stavu.
 9. Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. Taktiež svoju šatníkovú skrinku.
 10. Manipulovať s oblokmi, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi a zvukovými modulátormi  môžu len vyučujúci.
 11. Nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.
 12. Žiakom  sa  do školy nedoporučuje nosiť predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje (mobilné telefóny, tablety, NB, mp3  prehrávače a pod.).  Klenoty a väčšie sumy peňazí nosí žiak do  školy na vlastnú zodpovednosť. Pri  odcudzení  alebo strate predmetov, ktoré  žiak nepotrebuje na vyučovaní, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. Ak má žiak z vážnych dôvodov väčšiu finančnú hotovosť, mal by o tom informovať triedneho učiteľa. Zákonný zástupca a žiak má možnosť si tieto financie v škole uložiť na bezpečné miesto.
 13. Počas  vyučovania je zakázané  používať mobilný telefón (používaním sa rozumie: telefonovať, písať správy, používať prehrávač, natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného telefónu alebo tabletu pokiaľ mu to nepovolí vyučujúci). Na začiatku vyučovacej hodiny odloží mobilný telefón do svojej skrinky.
 14. Použiť mobil smie žiak  iba  v  odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa  alebo  jeho  povereného zástupcu, napríklad v prípade nevyhnutnej komunikácie s rodičmi, ohrozenia zdravia a bezpečia. V prípade porušenia zákazu používania mobilného telefónu, vyučujúci telefón zoberie a vráti ho zákonnému zástupcovi žiaka.
 15. Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to  vyučujúcemu,  na ktorého hodine stratu zistil. Ten sprostredkuje spísanie záznamu o strate a vykoná ďalšie opatrenia.
 16. Základný plavecký  a lyžiarsky výcvik a škola v prírode sa uskutoční len so súhlasom zákonných zástupcov, na základe informovaného ich súhlasu.
 17. Výlety sa  uskutočnia  na  základe  schváleného plánu na školský rok. Pre žiakov prvého  ročníka až šiesteho  ročníka   sa  v školskom  roku  môže  organizovať   jeden  jednodňový   výlet, pre žiakov siedmeho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho   ročníka možno  školský  výlet predĺžiť  s  informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja.
 18. Žiaci  sú  na  začiatku  školského  roku a pred  každou   akciou   poučení   o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom, príp. vyučujúcim (zápis do triednej knihy). Žiaci sú poučení aj o Dokumente školy o bezpečnosti pri organizovaní školských akcii a podujatí.
 19. Ak  žiak  pracuje aktívne v rámci triedy je v hodnotiacom období odmenený pochvalou tr. učiteľa, ak reprezentuje  školu  je  odmenený  pochvalou   tr.  učiteľa,   ak  reprezentuje   školu  a  je úspešný je odmenený pochvalou riaditeľa školy.
 20. Ak žiak pravidelne porušuje vnútorný poriadok školy a výchovné opatrenia neboli účinné, znižuje sa mu známka zo správania v zmysle metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
 21. Oslovenie a pozdravy:

            a)  žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy

            b)  žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani.

 1. Žiak nevykrikuje v areáli školy, nepoužíva vulgarizmy a nadávky.

 

 1.  

2.3 Správanie žiakov cez prestávky

 1. Počas malých prestávok zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu. Dvere do triedy majú  dokorán  otvorené.   Žiakom  je  dovolené  krokom  prejsť  do  inej triedy so  súhlasom dozor konajúceho učiteľa za účelom požičania pomôcok.
 2. Po  druhej vyučovacej  hodine si  žiaci  nechajú  osobné  veci v triede  a odchádzajú  na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú v triede a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa. Do tried postupne odchádzajú podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa.
 3. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť a používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím.
 4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach alebo v telocvični, prichádzajú žiaci pod dozorom vyučujúceho, 1 minútu pred zvonením na vyučovaciu hodinu.
 5. Cez prestávku chodia určení žiaci po pomôcky do kabinetov alebo do zborovne. Pomôcky vydáva  a  odkladá  príslušný vyučujúci.

 

 1.  

2.4 Odchod žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu.
 2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, na chodbe sa preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu. Celý odchod je disciplinovaný a usporiadaný.
 3. Po skončení vyučovania idú žiaci ihneď domov. Zdržiavať sa bez dozoru v budove a areáli školy nie je dovolené, taktiež behať po areáli a vykrikovať. Žiaci sa po skončení vyučovania nezdržiavajú pred hlavným vchodom do areálu školy, nebehajú po ceste. Žiakom jen zakázané si sadať na zábradlie pri ceste.

 

 1.  

2.5 Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak je  povinný  chodiť  do  školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov je pre zaradených žiakov  povinná.
 2. Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.

Príčinu  vymeškania  oznámi  rodič  v prvý alebo druhý deň vymeškania telefonicky alebo osobne  triednemu  učiteľovi.

 1. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, vyžiada si dovolenie. Na vymeškanie jednej vyučovacej hodiny dáva súhlas príslušný vyučujúci, na viac hodín alebo jeden vyučovací deň triedny učiteľ, na dva a viac dní dáva súhlas riaditeľ školy. O každé uvoľnenie žiaka z vyučovania musí písomne požiadať jeho zákonný zástupca, v prípadoch choroby, návštevy lekára, hospitalizácie stačí keď školu informuje telefonicky. 
 2. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov.
 3. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému  zariadeniu   bez zbytočného   odkladu    príčinu   jeho   neprítomnosti.  Za  dôvod   ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo  žiaka  sa  uznáva   najmä  choroba,  prípadne  lekárom nariadený zákaz dochádzky  do školy,   mimoriadne  nepriaznivé  poveternostné  podmienky   alebo  náhle  prerušenie premávky hromadných  dopravných  prostriedkov,  mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa  alebo žiaka na súťažiach.
 4. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.
 5. Zákonný zástupca žiaka je povinný dokladovať ospravedlnenie z vyučovania. Ak tak neurobí najneskôr do druhého dňa od nástupu do školy po chorobe, hodiny nebudú žiakovi ospravedlnené.
 6. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania.
 7. Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení,  zabezpečí  triedny  učiteľ   po  dohovore  s  rodičom individuálne doučovanie.  Žiak  oslobodený   od  vyučovacieho   predmetu   musí  byť prítomný na vyučovaní, kde sa zamestnáva pomocnými úlohami. Ak je to prvá, alebo posledná vyučovacia hodina, žiak sa na základe žiadosti zákonného zástupcu vyučovania nezúčastňuje.
 8. Ak žiak v šk. r. bezdôvodne vymešká vyučovanie, a to: 1–4. vyučovacie hodiny, považujeme to za záškoláctvo a postupujeme ako pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky, ihneď predvoláme zákonných zástupcov do školy.
 9. Každú neospravedlnenú hodinu písomne oznamuje triedny učiteľ zástupkyni riaditeľa. Po 15 neospravedlnených hodinách hlási triedny učiteľ ich počet na príslušný ÚPSVaR a zriaďovateľovi školy. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Za viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi  môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

Škola vytvára podmienky pre krúžkovú a záujmovú činnosť a umožňuje žiakom účasť na rôznych súťažiach.

 

Starostlivosť o majetok v správe školy a učebnice

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
 2. Ak  žiak  úmyselne  poškodí  zariadenie  školy,  triedny  učiteľ informuje rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý sa môže rozhodnúť, akým spôsobom škodu uhradí (finančne, opravou a pod.).
 3. Ak žiak prestupuje na inú školu, je povinný vrátiť škole učebnice, pracovné zošity, učebné texty, učebné pomôcky, ktoré mal dané do bezplatného užívania.

 

Žiak nesmie úmyselne poškodzovať majetok školy, v prípade jeho poškodenia je povinný zákonný zástupca spôsobenú škodu uhradiť. Vo veľmi vážnych prípadoch spojených aj s ohrozovaním zdravia, bezpečnosti a života škola bude škola spolupracovať s políciou (štátnou, mestskou...).

 

 1.  

2.6 Starostlivosť o zdravie žiakov

 

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
 2. Zo zdravotných dôvodov nie je povolené používať v škole ako prezuvky  cvičky. Prezuvky musia byť vzdušné s vhodnou podrážkou.
 3. Každý žiak je povinný mať v škole hygienické vrecko s toaletnými potrebami a v prípade epidémie (napr. chrípky) rešpektovať pokyny hygienika.
 4. Žiaci sa správajú ohľaduplne k svojim zdravotne oslabeným spolužiakom.
 5. Lekárske stomatologické prehliadky sa uskutočňujú po dohode lekára a zákonných zástupcov. Žiaci sa ich zúčastnia v sprievode zákonného zástupcu, samostatne v čase vyučovania len s jeho písomným súhlasom.
 6. V prípade školského úrazu žiaka mu je poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú umiestnené v zborovniach, dielňach, v špeciálnych učebniach a v telocvični. Na odborné ošetrenie sprevádza zraneného dospelá osoba.
 7. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!
 8. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je taktiež prísne zakázané!
 9. Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho dozor konajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanou školou o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení, rovnaká je oznamovacia povinnosť aj keď je svedkom úrazu.
 10. Žiakom je zakázané:
  • používať akékoľvek formy šikanovania, t.j. dlhodobé zastrašovanie, obťažovanie, fyzické násilie alebo psychický teror (napr. ponižovanie, osočovanie, ohováranie aj rodinných príslušníkov) voči ostatným žiakom
  • naháňať sa v priestoroch školy (vonkajších, vnútorných) a ohrozovať zdravie seba a iných
  • vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou
  • odhadzovať odpadky na podlahu, ktoré potom slúžia ako zdroj úrazu
  • nosiť do školy ostré predmety, nože, boxery, zápalky, petardy, pyrotechnické výrobky, nosiť používať laserové ukazovadlá, zbrane a ich napodobeniny
 11. Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, zástupcom riaditeľa školy, riaditeľovi školy (v nutných prípadoch inému pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi školy) akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim, alebo ktorého boli svedkom.
 12. Škola zakazuje žiakovi nosiť do školy výstredné oblečenie, farebnú úpravu vlasov, extravagantné účesy a peercing na viditeľných častiach tela. Žiak prichádza slušne a vhodne oblečený (primerane svojmu veku). Na oblečení nemá žiadne nevhodné obrázky a nápisy (vulgarizmy, omamné látky a pod.) ani nápisy podporujúce diskrimináciu.

 

 

 1.  

2.7 Povinnosti týždenníkov

 1. Žiacky kolektív triedy volí za účasti triedneho učiteľa triednu samosprávu, ktorá je pomocným orgánom triedneho učiteľa.
 2. Týždenníkov menuje triedny učiteľ. Ich povinnosti sú:
  • pred vyučovaním zotrú tabuľu, pripravia kriedu, fixky a iné potreby na vyučovanie
  • na každej hodine hlásia neprítomných
  • cez prestávku vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu
  • po skončení vyučovania zotrú tabuľu. Kriedu, fixky, špongiu a ostatné pomôcky uložia, uzavrú obloky a prekontrolujú uzávery vody. Dbajú o vyloženie stoličiek na školské lavice, o vyprázdnenie školských lavíc, zhasnutie svetiel
  • zodpovedajú za čistotu v triede
  • starajú sa o disciplínu počas prestávok
  • kontrolujú prezúvanie žiakov
  • ak sa do desiatich minút po začiatku hodiny nedostaví do triedy učiteľ, oznámia to v zborovni.

 

 

 1. Základné práva a povinnosti rodičov

 

3.1 Práva a povinnosti zákonných zástupcov, rodičov

 

 1. Volení a delegovaní rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, poslanci Mestského zastupiteľstva zástupcovia zriaďovateľa a zástupcovia z radov zamestnancov školy do Rady školy a Rady rodičov predstavujú významnú formu  aktívnej účasti občanov, zriaďovateľa a rodičov, na riešení otázok výchovy, vzdelávania detí a mládeže a na riadení školy a školských zariadení.
 2. Rodičovské združenie/RZ/ pri škole má svoj štatút.  Jej výkonným orgánom je Rada rodičov (RR). Hlavnou úlohou RZ, RR je  poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, predovšetkým pri zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní a pri spravovaní fondu školských učebníc, pomáhať škole pri spolupráci s firmami, spoločnosťami a ďalšími spoločenskými organizáciami, podporovať úsilie učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.
 3. RZ, RR  nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 4. Zákonným zástupcom, rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.
 5. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.
 6. Zákonní zástupcovia sú povinní :
 • zabezpečiť, aby žiak dochádzal riadne do školy alebo školského zariadenia,
 • na vyzvanie riaditeľa školy alebo vedúcej školského zariadenia sa osobne zúčastniť prejednania závažných otázok vzdelávania a správania sa žiaka,
 • informovať školu a školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných problémoch žiaka, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania,
 • dokladovať dôvody neprítomnosti dieťaťa a žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými týmto školským poriadkom,
 • oznamovať škole a školskému zariadeniu údaje, ktoré sú podstatné pre priebeh vzdelávania alebo bezpečnosť žiaka, a zmeny v týchto údajoch.

 

3.2 Spolupráca školy a rodiny

 

 1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka

knižka (ŽK) a elektronická ŽK (e-ŽK). Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.

 1. Učiteľ oznamuje  rodičom  nielen  nepriaznivé  správy  o  ich  deťoch,  ale aj kladné hodnotenia a

pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.

 1. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.
 2. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pre stanovenou komisiou.
 3. V prípade ak má rodič nejasnosti o výchovno-vzdelávacom procese, hodnotení a pri riešení konfliktov, treba najskôr vzniknutý problém konzultovať s vyučujúcim daného predmetu alebo triednym učiteľom. Ak problém pretrváva, zákonný zástupca konzultuje problém s vedením školy.

 

 

 1. Výchovné opatrenia a kritéria ich udeľovania

 Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.

 

Pochvaly žiakov

Za vzorné správanie, usilovnosť a výborný prospech možno žiaka školy odmeniť týmito pochvalami:

 1. Pochvala triednym učiteľom – za vzornú dochádzku do školy, veľmi dobré správanie, za vzornú reprezentáciu triedy v rámci školy, za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností
 2. Pochvala riaditeľom školy – za  výborný prospech (samé jednotky na výročnom vysvedčení), vzornú dochádzku do školy a veľmi dobré správanie (bez napomenutia a pokarhania), za vzornú reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v súťažiach do úrovne obvodného kola, za nezištnú pomoc, humánny prístup k ľuďom a príkladný čin,  verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou. Žiakovi bude udelený diplom.
 3. Knižná odmena – udeľuje sa žiakom za vzornú  dochádzku do školy a veľmi dobré správanie, za vzornú reprezentáciu školy a úspešné umiestnenie v súťažiach úrovne okresného a vyššieho kola; udelenie odmeny prerokuje pedagogická rada.
 4. Každé udelenie pochvaly prerokuje pedagogická rada.

 

4.1 Opatrenia na posilnenie disciplíny

Za nedodržanie školského poriadku môžu byť žiakovi udelené tieto opatrenia:

 

 

4.1.1  Napomenutie triednym učiteľom

3 x zápis za porušenie školského poriadku (nepripravenosť na vyučovanie, vyrušovanie, nedisciplinovanosť, zabúdanie školských pomôcok, žiackej knižky...)

nevhodná úprava zovňajšku.

 

4.1.2. Pokarhanie triednym učiteľom

          6 x zápis

neospravedlnená absencia 1-4 vyučovacích hodín za polrok opakované nevhodné správanie na vyučovaní

opakované nevhodné správanie cez prestávky, v ŠKD, v školskej jedálni a počas mimoškolských akcií a počas mimo vyučovacích aktivít (krúžky...).

opakované zabúdanie  školských pomôcok  vrátane cvičebného  úboru  a pracovného odevu na určené predmety

nosenie zakázaných vecí do školy úmyselné poškodenie majetku školy

bicyklovanie v areáli

 jazda na iných dopravných prostriedkoch ohrozovanie zdravia

 

4.1.3. Pokarhanie riaditeľom školy

            9 x zápis

neospravedlnená absencia 5-11 hodín za polrok za podvádzanie

opakované nevhodné správanie na vyučovaní

opakované nevhodné správanie cez prestávky, v ŠKD, ŠSZČ alebo v školskej jedálni a počas mimoškolských akcií

za opakované zabúdanie školských pomôcok

závažné poškodenie školského majetku

vulgárne vyjadrovanie a šikanovanie

 

4.1.4. Znížená známka zo správania na 2. stupeň

            12 x zápis

neospravedlnená absencia 12 – 20 vyučovacích hodín za polrok

za prechovávanie drog, alkoholu a omamných látok

hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy

za krádež, podvody a falšovanie

za úmyselné ublíženie na zdraví

za šikanovanie a vydieranie

za vandalizmus

za požívanie alkoholických nápojov a iných toxických látok, za fajčenie

za verbálnu agresiu, vulgarizmy voči vyučujúcim a zamestnancom školy

za deštruktívnu agresiu (úmyselné poškodzovanie majetku)

za prejavy rasovej neznášanlivosti

 

4.1.5. Znížená známka zo správania na 3. stupeň

            15 x zápis

neospravedlnená absencia v rozsahu 20 – 60 za činnosť súvisiacu s drogami

za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky v bode 4

 

4.1.6. Znížená známka zo správania na 4. stupeň

            18 x zápis a viac

za neospravedlnenú absenciu nad 60 hodín

za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 4 a 5.

Pri všetkých opatreniach na posilnenie disciplíny je potrebné uskutočniť pohovor s rodičmi, postupovať podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu správania, ako aj včas preukázateľným spôsobom informovať rodičov o prešetrení alebo udelení výchovného opatrenia. Opatrenia  na posilnenie disciplíny budú prerokované v pedagogickej rade školy.

 1. Prevencia a riešenie šikanovania

 Šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. Pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka, žiakov (agresor), ktorých zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Jedná sa o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Medzi znaky  šikanovania patrí: bezprostredný úmysel smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je nevyrovnaný.

5.1 Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku

Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe –  posmechom, nadávkami, urážlivými prezývkami,  fyzickými útokmi, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci a pod.

5.2 Prevencia šikanovania

 • vytvárať  pozitívnu klímu v škole,
 • problém šikanovania riešiť školským poriadkom,
 • spolupráca medzi školou a rodinou
 • zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,
 • oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,
 • informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,
 • realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,
 • spolupracovať s odborníkmi centra pedagogicko - psychologickej poradne (CPPPaP),
 •  

5.3 Rady pre žiaka - svedka šikanovania a kyberšikanovania

 • vyhľadaj pomoc a informuj výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga, triedneho učiteľa, alebo niektorého dospelého, ktorému dôveruješ
 • porozprávaj sa s kamarátom, ktorý sa stal obeťou šikany,
 • podpor jeho sebavedomie, ponúkni mu pomoc,
 • pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania,
 • taktne informuj rodičov kamaráta – obete,
 • nezabúdaj, že pomáhaš kamarátovi nejdeš sa pomstiť násilnikovi, reaguj primerane.

 

 1. Kyberšikanovanie

 

 • elektronická forma šikanovania, cyberbullying, cybermobbing
 • priama forma šikanovanie cez mobilné siete
 • opakované neprtiateľské a násilne správanie

 

6.1 Prejavy kyberšikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku

 

 • agresor vystupuje často anonymne,
 • útok nevyžaduje fyzický kontakt,
 • agresor je schopný realizovať útok rôznych miest
 • útoky môžu mať dlhšie trvanie a sú prístupné veľkému množstvu osôb

 

6.2 Prevencia kyberšikanovania

 

 • prednášky a diskusie o vo výchovno-vzdelávacom procese o kyberšikane
 • pozitávny vplyv pedagogického zamestnanca  v rámci každodenného vyučovanie
 • prierezové témy a obsahové zanmeranie a didaktika predmetov /osobný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova, ochrana života a zdravia, výchova a vzdelávanie k ľudským právam, výchova k občianstvu, boj proti extrémizmu, výchova k manželstvu a rodičovstvu/
 • prednášky a diskusie organizované školou
 1. Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl

Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu 10 vyučovacích hodín počas celého školského roka.

 • Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého bazéna do výšky vodnej hladiny 1,2 metra.
 • Organizáciu plaveckého výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.
 • Na jedného dospelého cvičiteľa pri plaveckom výcviku pripadá najviac 10 žiakov.
 • Plavecký výcvik v škole vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet základný plavecký výcvik. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik.
 • Žiaci sú počas výcviku poistení na základe zmluvy o úrazovom poistení.
 • Plavecký výcvik je pre žiakov bezplatný.
 1.  Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov

Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak sú nie sú vhodné podmienky v blízkosti školy tak, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov. Organizovanie lyžiarskeho výcviku sa riadi Vyhláškou 224/2011 Z.z. o základnej škole.

 • Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl.
 • Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.
 1. Bezpečnosť v školách v prírode

Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode. Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovnovzdelávací proces v škole v prírode na zemí Slovenskej republiky a v zahraničí.

 • Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na päť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút.
 • Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dní.
 • Na jedného pedagogického zamestnanca pripadá 13 žiakov.
 1.  Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

Školské výlety a exkurzie sa organizujú podľa § 7 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Organizačný plán  opatrení pripravuje triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý ho po vypracovaní odovzdá na schválenie riaditeľovi školy, a to  najmenej 24 hodín pred začiatkom výletu. Odporúča sa dať poistiť žiakov. Na výletoch sa zúčastnia tí žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu výletu. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach. Odporúča sa dať poistiť žiakov.

 

Záverečné ustanovenie

 

Dodržiavanie školského poriadku je záväzné pre všetkých žiakov školy. Za porušovanie školského poriadku nesú osobnú zodpovednosť. S aktuálnym školským poriadkom musia byť preukázateľným spôsobom oboznámení žiaci školy (triednické hodiny...) a ich zákonní zástupcovia (RZ, RR). Školský poriadok je zverejnený na web stránke školy.

Rešpektovanie školského poriadku prinesie úctu, vážnosť a uznanie učiteľov i spolužiakov a zaslúženú odmenu.

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Brošová                                                    

V Piešťanoch dňa  31.08.2022                                                                   

 

Riaditeľ školy: PaedDr. Andrej Hanic

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria