Ponuka

Štatút školského parlamentu ZŠ Holubyho v Piešťanoch.

Základné ustanovenia

Školský parlament je zložený zo žiakov a povereného zamestnanca školy. Počet zástupcov v školskom parlamente:

 1. Za každú triedu 5-9 ročníka traja žiaci, z toho je jeden predseda.
 2. Za  školu pedagogický alebo odborný zamestnanec školy.
 3. Sídlom školského parlamentu ZŠ Holubyho 15 Piešťany.
 4.  Poslaním školského parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole, vylepšovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadať spoločné postupy v organizovaní mimoškolských činností žiakov, riešiť prípadné priestupky voči školskému poriadku a správanie žiakov mimo školy.
 5. Podporovať prvky demokracie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka, odstraňovať vzájomné nedorozumenia a predchádzať im.
 6.  Zástupcovia školského parlamentu sú chránení "poslaneckou imunitou".

 

Organizácia činnosti školského parlamentu.

Zástupcov do školského parlamentu si volia žiaci na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti s ich činnosťou majú právo odvolať ich hlasovaním v triede a zvoliť si nových zástupcov.

Volí sa:

 1. predseda školského parlamentu,
 2. podpredseda školského parlamentu,
 3. pomocník predsedu (zapisovateľ,)

 

Funkčné obdobie všetkých volených je jeden rok. Školský parlament zasadá keď sa všetci členovia dohodnú na danom termíne stretnutia . Zasadnutia školského parlamentu  sú v zásade neverejné.

Zasadnutia školského parlamentu.

 Uznesenia, ktoré budú prijaté na zasadnutiach školského parlamentu, budú súčasťou prerokovania v triedach a na pracovných poradách. Predseda má právo zvolať mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena školského parlamentu

Záverečné ustanovenie.

Akékoľvek úpravy v štatúte školského parlamentu môže vykonať len zasadnutie členov školského parlamentu.

 

Rokovací poriadok Školského parlamentu ZŠ Holubyho v Piešťanoch.

Čl.1

Príprava rokovania.

 1. Zasadnutia Školského parlamentu školského parlamentu zvoláva riaditeľ školy.
 2. Program na zasadnutie školského parlamentu pripravuje  riaditeľ školy týždeň pred zasadnutím.
 3. Zverejnenie programu sa uskutoční vyvesením Programu zasadnutia školského parlamentu na oznamovacej tabuli školského parlamentu.

 

Čl.2

Rokovanie školského parlamentu.

 1. Riaditeľ otvorí rokovanie v určenú hodinu, ak je prítomný aspoň jeden zástupca z každého ročníka.
 2. Na prvom zasadnutí školského parlamentu v školskom roku si prítomní zvolia jedného zapisovateľa, ktorí bude poverení vyhotovovať zápisnice z každého zasadnutia.
 3. Návrhy na uznesenie budú pripravované spolu s programom zasadnutia.
 4. Ďalšie  návrhy na uznesenie a zároveň ďalší bod programu je možné doplniť do programu zasadnutia školského parlamentu pri jeho prijímaní na začiatku zasadnutia.
 5. V diskusii k danému bodu programu môžu vystúpiť členovia školského parlamentu podľa poradia prihlásenia sa. Po skončení pripomienok členov školského parlamentu môžu v diskusii vystúpiť ostatní prítomní.
 6. V diskusii má právo vystúpiť žiak, ktorého záležitosť je predmetom rokovania.
 7. Hlasuje sa zdvihnutím ruky.
 8. Uznesenia školského parlamentu sú platné, ak za nich hlasuje dvojtretinová väčšina prítomných členov školského parlamentu.

 

Čl.3

Zverejnenie uznesení školského parlamentu.

 1. Uznesenia školského parlamentu budú zverejnené na oznamovacej tabuli školského parlamentu.
 2. Uznesenia školského parlamentu budú predmetom prerokovania na triednických hodinách.
 3. Uznesenia  školského parlamentu budú predmetom prerokovania na pracovných poradách.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria