Ponuka

Slobodný prístup k informáciam

 

Zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám, sprístupnenie informácii Základnej školy, Holubyho 15, Piešťany podľa zákona č.211/2000 Z. z. :

 

 • Základná škola, Holubyho 15, Piešťany ako orgán verejnej správy sprístupňuje informácie spôsobom a v rozsahu určenom týmto zákonom a ďalšími súvisiacimi predpismi s prihliadnutím na zákon o ochrane osobných údajov.
 • Spôsoby sprístupnenia:

 

 1. Prostredníctvom svojej web stránky www.zsholubyhopn.edupage.sk bez časového obmedzenia a to :
 • zmluvy, faktúry, objednávky.
 • platná Kolektívna zmluva, Koncepcia rozvoja školy pre príslušné obdobie, Plán práce školy pre príslušný školský rok.
 • Organizačný poriadok a organizačná štruktúra, Prevádzkové poriadky, Štatút školy, Školský poriadok, Školský vzdelávací program a Výchovný program Školského klubu detí

 

 1. V pracovných dňoch v čase od 07,00 hodiny do 15,00 hodiny u riaditeľa školy, zástupcov riaditeľa školy v administratívnej budove. Na chodbe pred zborovňou sú na hlavnej nástenke pre verejnosť k dispozícii základné dokumenty školy.
 2. Osobitne u zástupkýň riaditeľa školy, v čase od 07,00 hodiny do 15,00 hodiny v pracovných dňoch priamo v škole, sú k nahliadnutiu počty získaných kreditov jednotlivých pedagogických a odborných zamestnancov školy/meno, priezvisko/ s uvedením aktivity alebo programu kontinuálneho vzdelávania.

 3. Elektronicky prostredníctvom web stránky v navigácii „Kontaktný formulár“ alebo priamo na kontakt@zsholubyho.sk, andrej.hanic@zsholubyho.sk, ladislava.gregorickova@zsholubyho.sk, elena.kubaniova@zsholubyho.sk bez časového obmedzenia.

 4. Telefonicky na číslach 033/7626596, 0911 952 780 alebo faxom na 0337626596 len v pracovnom čase.

 5. Okrem riaditeľa školy a jeho zástupkýň môžu po súhlase od riaditeľa školy poskytovať informácie ekonómka - personalistka školy a vedúca školskej jedálne s kuchyňou.

 

 • Žiadosť o sprístupnenie informácii musí byť podaná v zmysle zákona č.211/2000. Z. z./ďalej len uvedený zákon/ podľa §14.

 • Na základe žiadosti môže byť školou vydané rozhodnutie podľa §18 uvedeného zákona.

 • Opravné prostriedky sa riadia § 19 uvedeného zákona

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Holubyho
  Holubyho ulica15
  921 01 Piešťany
 • +421 33 76 265 96
  +421 903 606 950

  E-mail: kontakt@zsholubyho.sk
  Riaditeľ: +421 911 952 780
  Školská jedáleň: +421 33 76 232 63

Fotogaléria